KATA MATTHAION 10
Greek NT: Westcott/Hort Transliterated

1kai proskalesamenos tous dōdeka mathētas autou edōken autois exousian pneumatōn akathartōn ōste ekballein auta kai therapeuein pasan noson kai pasan malakian

2tōn de dōdeka apostolōn ta onomata estin tauta prōtos simōn o legomenos petros kai andreas o adelphos autou kai iakōbos o tou zebedaiou kai iōannēs o adelphos autou 3philippos kai bartholomaios thōmas kai maththaios o telōnēs iakōbos o tou alphaiou kai thaddaios 4simōn o kananaios kai ioudas o iskariōtēs o kai paradous auton

5toutous tous dōdeka apesteilen o iēsous parangeilas autois legōn eis odon ethnōn mē apelthēte kai eis polin samareitōn mē eiselthēte 6poreuesthe de mallon pros ta probata ta apolōlota oikou israēl 7poreuomenoi de kērussete legontes oti ēngiken ē basileia tōn ouranōn 8asthenountas therapeuete nekrous egeirete leprous katharizete daimonia ekballete dōrean elabete dōrean dote 9mē ktēsēsthe chruson mēde arguron mēde chalkon eis tas zōnas umōn 10mē pēran eis odon mēde duo chitōnas mēde upodēmata mēde rabdon axios gar o ergatēs tēs trophēs autou 11eis ēn d an polin ē kōmēn eiselthēte exetasate tis en autē axios estin kakei meinate eōs an exelthēte 12eiserchomenoi de eis tēn oikian aspasasthe autēn 13kai ean men ē ē oikia axia elthatō ē eirēnē umōn ep autēn ean de mē ē axia ē eirēnē umōn eph umas epistraphētō 14kai os an mē dexētai umas mēde akousē tous logous umōn exerchomenoi exō tēs oikias ē tēs poleōs ekeinēs ektinaxate ton koniorton tōn podōn umōn 15amēn legō umin anektoteron estai gē sodomōn kai gomorrōn en ēmera kriseōs ē tē polei ekeinē

16idou egō apostellō umas ōs probata en mesō lukōn ginesthe oun phronimoi ōs oi opheis kai akeraioi ōs ai peristerai 17prosechete de apo tōn anthrōpōn paradōsousin gar umas eis sunedria kai en tais sunagōgais autōn mastigōsousin umas 18kai epi ēgemonas de kai basileis achthēsesthe eneken emou eis marturion autois kai tois ethnesin 19otan de paradōsin umas mē merimnēsēte pōs ē ti lalēsēte dothēsetai gar umin en ekeinē tē ōra ti lalēsēte 20ou gar umeis este oi lalountes alla to pneuma tou patros umōn to laloun en umin

21paradōsei de adelphos adelphon eis thanaton kai patēr teknon kai epanastēsontai tekna epi goneis kai thanatōsousin autous 22kai esesthe misoumenoi upo pantōn dia to onoma mou o de upomeinas eis telos outos sōthēsetai

23otan de diōkōsin umas en tē polei tautē pheugete eis tēn eteran amēn gar legō umin ou mē telesēte tas poleis [tou] tou elthē o uios tou anthrōpou

24ouk estin mathētēs uper ton didaskalon oude doulos uper ton kurion autou 25arketon tō mathētē ina genētai ōs o didaskalos autou kai o doulos ōs o kurios autou ei ton oikodespotēn beelzeboul epekalesan posō mallon tous oikiakous autou

26mē oun phobēthēte autous ouden gar estin kekalummenon o ouk apokaluphthēsetai kai krupton o ou gnōsthēsetai 27o legō umin en tē skotia eipate en tō phōti kai o eis to ous akouete kēruxate epi tōn dōmatōn 28kai mē phobēthēte apo tōn apokteinontōn to sōma tēn de psuchēn mē dunamenōn apokteinai phobeisthe de mallon ton dunamenon kai psuchēn kai sōma apolesai en geennē 29ouchi duo strouthia assariou pōleitai kai en ex autōn ou peseitai epi tēn gēn aneu tou patros umōn 30umōn de kai ai triches tēs kephalēs pasai ērithmēmenai eisin 31mē oun phobeisthe pollōn strouthiōn diapherete umeis

32pas oun ostis omologēsei en emoi emprosthen tōn anthrōpōn omologēsō kagō en autō emprosthen tou patros mou tou en tois ouranois 33ostis de arnēsētai me emprosthen tōn anthrōpōn arnēsomai kagō auton emprosthen tou patros mou tou en tois ouranois

34mē nomisēte oti ēlthon balein eirēnēn epi tēn gēn ouk ēlthon balein eirēnēn alla machairan 35ēlthon gar dichasai anthrōpon kata tou patros autou kai thugatera kata tēs mētros autēs kai numphēn kata tēs pentheras autēs 36kai echthroi tou anthrōpou oi oikiakoi autou

37o philōn patera ē mētera uper eme ouk estin mou axios kai o philōn uion ē thugatera uper eme ouk estin mou axios 38kai os ou lambanei ton stauron autou kai akolouthei opisō mou ouk estin mou axios 39o eurōn tēn psuchēn autou apolesei autēn kai o apolesas tēn psuchēn autou eneken emou eurēsei autēn

40o dechomenos umas eme dechetai kai o eme dechomenos dechetai ton aposteilanta me 41o dechomenos prophētēn eis onoma prophētou misthon prophētou lēmpsetai kai o dechomenos dikaion eis onoma dikaiou misthon dikaiou lēmpsetai 42kai os an potisē ena tōn mikrōn toutōn potērion psuchrou monon eis onoma mathētou amēn legō umin ou mē apolesē ton misthon autou

Greek NT: Westcott/Hort Transliterated

Bible Hub

Matthew 9
Top of Page
Top of Page