Devarim 30
Deuteronomy 30 Aleppo Codex
1א והיה כי יבאו עליך כל הדברים האלה הברכה והקללה אשר נתתי לפניך והשבת אל לבבך בכל הגוים אשר הדיחך יהוה אלהיך שמה 2ב ושבת עד יהוה אלהיך ושמעת בקלו ככל אשר אנכי מצוך היום  אתה ובניך בכל לבבך ובכל נפשך 3ג ושב יהוה אלהיך את שבותך ורחמך ושב וקבצך מכל העמים אשר הפיצך יהוה אלהיך שמה 4ד אם יהיה נדחך בקצה השמים--משם יקבצך יהוה אלהיך ומשם יקחך 5ה והביאך יהוה אלהיך אל הארץ אשר ירשו אבתיך--וירשתה והיטבך והרבך מאבתיך

6ו ומל יהוה אלהיך את לבבך ואת לבב זרעך  לאהבה את יהוה אלהיך בכל לבבך ובכל נפשך--למען חייך 7ז ונתן יהוה אלהיך את כל האלות האלה על איביך ועל שנאיך אשר רדפוך 8ח ואתה תשוב ושמעת בקול יהוה ועשית את כל מצותיו אשר אנכי מצוך היום 9ט והותירך יהוה אלהיך בכל מעשה ידך בפרי בטנך ובפרי בהמתך ובפרי אדמתך--לטבה  כי ישוב יהוה לשוש עליך לטוב כאשר שש על אבתיך 10י כי תשמע בקול יהוה אלהיך לשמר מצותיו וחקתיו הכתובה בספר התורה הזה  כי תשוב אל יהוה אלהיך בכל לבבך ובכל נפשך  {ס}

11יא כי המצוה הזאת אשר אנכי מצוך היום--לא נפלאת הוא ממך ולא רחקה הוא 12יב לא בשמים הוא  לאמר מי יעלה לנו השמימה ויקחה לנו וישמענו אתה ונעשנה 13יג ולא מעבר לים הוא  לאמר מי יעבר לנו אל עבר הים ויקחה לנו וישמענו אתה ונעשנה 14יד כי קרוב אליך הדבר מאד  בפיך ובלבבך לעשתו  {ס}

15טו ראה נתתי לפניך היום את החיים ואת הטוב ואת המות ואת הרע 16טז אשר אנכי מצוך היום לאהבה את יהוה אלהיך ללכת בדרכיו ולשמר מצותיו וחקתיו ומשפטיו וחיית ורבית--וברכך יהוה אלהיך בארץ אשר אתה בא שמה לרשתה 17יז ואם יפנה לבבך ולא תשמע ונדחת והשתחוית לאלהים אחרים--ועבדתם 18יח הגדתי לכם היום כי אבד תאבדון  לא תאריכן ימים על האדמה אשר אתה עבר את הירדן לבוא שמה לרשתה 19יט העדתי בכם היום את השמים ואת הארץ--החיים והמות נתתי לפניך הברכה והקללה ובחרת בחיים--למען תחיה אתה וזרעך 20כ לאהבה את יהוה אלהיך לשמע בקלו ולדבקה בו  כי הוא חייך וארך ימיך--לשבת על האדמה אשר נשבע יהוה לאבתיך לאברהם ליצחק וליעקב לתת להם  {פ}

The Aleppo Codex without Vowel Points or Punctuation Based on the electronic edition at mechon-mamre.org.

For comparative study, where possible, chapter and verse numbers on Biblos.com sites are mapped to the traditional convention used by the KJV, NASB, NIV and others.

Bible Hub

Deuteronomy 29
Top of Page
Top of Page