Akhah 3
Lamentations 3 Aleppo Codex
1א אני הגבר ראה עני בשבט עברתו

2ב אותי נהג וילך חשך ולא אור

3ג אך בי ישב יהפך ידו כל היום  {ס}

4ד בלה בשרי ועורי שבר עצמותי

5ה בנה עלי ויקף ראש ותלאה

6ו במחשכים הושיבני כמתי עולם  {ס}

7ז גדר בעדי ולא אצא הכביד נחשתי

8ח גם כי אזעק ואשוע שתם תפלתי

9ט גדר דרכי בגזית נתיבתי עוה  {ס}

10י דב ארב הוא לי אריה (ארי) במסתרים

11יא דרכי סורר ויפשחני שמני שמם

12יב דרך קשתו ויציבני כמטרא לחץ  {ס}

13יג הביא בכליתי בני אשפתו

14יד הייתי שחק לכל עמי נגינתם כל היום

15טו השביעני במרורים הרוני לענה  {ס}

16טז ויגרס בחצץ שני הכפישני באפר

17יז ותזנח משלום נפשי נשיתי טובה

18יח ואמר אבד נצחי ותוחלתי מיהוה  {ס}

19יט זכר עניי ומרודי לענה וראש

20כ זכור תזכור ותשיח (ותשוח) עלי נפשי

21כא זאת אשיב אל לבי על כן אוחיל  {ס}

22כב חסדי יהוה כי לא תמנו כי לא כלו רחמיו

23כג חדשים לבקרים רבה אמונתך

24כד חלקי יהוה אמרה נפשי על כן אוחיל לו  {ס}

25כה טוב יהוה לקוו לנפש תדרשנו

26כו טוב ויחיל ודומם לתשועת יהוה

27כז טוב לגבר כי ישא על בנעוריו  {ס}

28כח ישב בדד וידם כי נטל עליו

29כט יתן בעפר פיהו אולי יש תקוה

30ל יתן למכהו לחי ישבע בחרפה  {ס}

31לא כי לא יזנח לעולם אדני

32לב כי אם הוגה ורחם כרב חסדיו

33לג כי לא ענה מלבו ויגה בני איש  {ס}

34לד לדכא תחת רגליו כל אסירי ארץ

35לה להטות משפט גבר נגד פני עליון

36לו לעות אדם בריבו אדני לא ראה  {ס}

37לז מי זה אמר ותהי אדני לא צוה

38לח מפי עליון לא תצא הרעות והטוב

39לט מה יתאונן אדם חי גבר על חטאו  {ס}

40מ נחפשה דרכינו ונחקרה ונשובה עד יהוה

41מא נשא לבבנו אל כפים אל אל בשמים

42מב נחנו פשענו ומרינו אתה לא סלחת  {ס}

43מג סכותה באף ותרדפנו הרגת לא חמלת

44מד סכותה בענן לך מעבור תפלה

45מה סחי ומאוס תשימנו בקרב העמים  {ס}

46מו פצו עלינו פיהם כל איבינו

47מז פחד ופחת היה לנו השאת והשבר

48מח פלגי מים תרד עיני על שבר בת עמי  {ס}

49מט עיני נגרה ולא תדמה מאין הפגות

50נ עד ישקיף וירא יהוה משמים

51נא עיני עוללה לנפשי מכל בנות עירי  {ס}

52נב צוד צדוני כצפור איבי חנם

53נג צמתו בבור חיי וידו אבן בי

54נד צפו מים על ראשי אמרתי נגזרתי  {ס}

55נה קראתי שמך יהוה מבור תחתיות

56נו קולי שמעת  אל תעלם אזנך לרוחתי לשועתי

57נז קרבת ביום אקראך אמרת אל תירא  {ס}

58נח רבת אדני ריבי נפשי גאלת חיי

59נט ראיתה יהוה עותתי שפטה משפטי

60ס ראיתה כל נקמתם--כל מחשבתם לי  {ס}

61סא שמעת חרפתם יהוה כל מחשבתם עלי

62סב שפתי קמי והגיונם עלי כל היום

63סג שבתם וקימתם הביטה אני מנגינתם  {ס}

64סד תשיב להם גמול יהוה כמעשה ידיהם

65סה תתן להם מגנת לב תאלתך להם

66סו תרדף באף ותשמידם מתחת שמי יהוה  {פ}

The Aleppo Codex without Vowel Points or Punctuation Based on the electronic edition at mechon-mamre.org.

For comparative study, where possible, chapter and verse numbers on Biblos.com sites are mapped to the traditional convention used by the KJV, NASB, NIV and others.

Bible Hub

Lamentations 2
Top of Page
Top of Page