V'yakra 19
Leviticus 19 Aleppo Codex
1א וידבר יהוה אל משה לאמר

2ב דבר אל כל עדת בני ישראל ואמרת אלהם--קדשים תהיו  כי קדוש אני יהוה אלהיכם 3ג איש אמו ואביו תיראו ואת שבתתי תשמרו  אני יהוה אלהיכם 4ד אל תפנו אל האלילם ואלהי מסכה לא תעשו לכם  אני יהוה אלהיכם

5ה וכי תזבחו זבח שלמים ליהוה--לרצנכם תזבחהו 6ו ביום זבחכם יאכל וממחרת והנותר עד יום השלישי באש ישרף 7ז ואם האכל יאכל ביום השלישי--פגול הוא לא ירצה 8ח ואכליו עונו ישא כי את קדש יהוה חלל ונכרתה הנפש ההוא מעמיה

9ט ובקצרכם את קציר ארצכם לא תכלה פאת שדך לקצר ולקט קצירך לא תלקט 10י וכרמך לא תעולל ופרט כרמך לא תלקט  לעני ולגר תעזב אתם אני יהוה אלהיכם

11יא לא תגנבו ולא תכחשו ולא תשקרו איש בעמיתו 12יב ולא תשבעו בשמי לשקר  וחללת את שם אלהיך אני יהוה

13יג לא תעשק את רעך ולא תגזל לא תלין פעלת שכיר אתך--עד בקר 14יד לא תקלל חרש--ולפני עור לא תתן מכשל ויראת מאלהיך אני יהוה

15טו לא תעשו עול במשפט--לא תשא פני דל ולא תהדר פני גדול  בצדק תשפט עמיתך 16טז לא תלך רכיל בעמיך לא תעמד על דם רעך  אני יהוה

17יז לא תשנא את אחיך בלבבך הוכח תוכיח את עמיתך ולא תשא עליו חטא 18יח לא תקם ולא תטר את בני עמך ואהבת לרעך כמוך  אני יהוה

19יט את חקתי תשמרו--בהמתך לא תרביע כלאים שדך לא תזרע כלאים ובגד כלאים שעטנז לא יעלה עליך

20כ ואיש כי ישכב את אשה שכבת זרע והוא שפחה נחרפת לאיש והפדה לא נפדתה או חפשה לא נתן לה--בקרת תהיה לא יומתו כי לא חפשה 21כא והביא את אשמו ליהוה אל פתח אהל מועד--איל אשם 22כב וכפר עליו הכהן באיל האשם לפני יהוה על חטאתו אשר חטא ונסלח לו מחטאתו אשר חטא  {פ}

23כג וכי תבאו אל הארץ ונטעתם כל עץ מאכל--וערלתם ערלתו את פריו שלש שנים יהיה לכם ערלים--לא יאכל 24כד ובשנה הרביעת יהיה כל פריו--קדש הלולים ליהוה 25כה ובשנה החמישת תאכלו את פריו להוסיף לכם תבואתו  אני יהוה אלהיכם

26כו לא תאכלו על הדם לא תנחשו ולא תעוננו 27כז לא תקפו פאת ראשכם ולא תשחית את פאת זקנך 28כח ושרט לנפש לא תתנו בבשרכם וכתבת קעקע לא תתנו בכם  אני יהוה

29כט אל תחלל את בתך להזנותה ולא תזנה הארץ ומלאה הארץ זמה 30ל את שבתתי תשמרו ומקדשי תיראו  אני יהוה

31לא אל תפנו אל האבת ואל הידענים אל תבקשו לטמאה בהם  אני יהוה אלהיכם

32לב מפני שיבה תקום והדרת פני זקן ויראת מאלהיך אני יהוה  {ס}

33לג וכי יגור אתך גר בארצכם--לא תונו אתו 34לד כאזרח מכם יהיה לכם הגר הגר אתכם ואהבת לו כמוך--כי גרים הייתם בארץ מצרים  אני יהוה אלהיכם

35לה לא תעשו עול במשפט במדה במשקל ובמשורה 36לו מאזני צדק אבני צדק איפת צדק והין צדק--יהיה לכם  אני יהוה אלהיכם אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים 37לז ושמרתם את כל חקתי ואת כל משפטי ועשיתם אתם  אני יהוה  {פ}

The Aleppo Codex without Vowel Points or Punctuation Based on the electronic edition at mechon-mamre.org.

For comparative study, where possible, chapter and verse numbers on Biblos.com sites are mapped to the traditional convention used by the KJV, NASB, NIV and others.

Bible Hub

Leviticus 18
Top of Page
Top of Page