1 Corinthians 16
Czech BKR

1O sbírce pak na svaté, jakž jsem nařídil v církvích Galatských, tak i vy čiňte. 2V každou neděli jeden každý z vás sám u sebe slož, schovaje podle možnosti, aby ne teprv, když k vám přijdu, sbírky se dály. 3Když pak přijdu, kterékoli osoby schválíte skrze listy, tyť pošli, aby donesli tuto milost vaši do Jeruzaléma. 4Pakliť by bylo potřebí, abych i já šel, půjdouť se mnou.

5Přijduť pak k vám, když Macedonií projdu; (nebo Macedonií míním projíti.) 6Ale u vásť snad poostanu, aneb i přes zimu pobudu, abyste vy mne doprovodili, kamž bych koli šel. 7Nechci zajisté s vámi se nyní toliko na zastavení shledati, ale naději se, že za nějaký čas pobudu u vás, bude-li Pán chtíti. 8Zůstanuť pak v Efezu až do letnic. 9Nebo otevříny jsou mi tu veliké a mocné dveře, a protivníku mnoho.

10Přišel-liť by pak k vám Timoteus, hleďtež, aby bezpečně byl u vás; neboť dílo Boží dělá jako i já. 11Protož nechť jím žádný nepohrdá, ale vyprovoďte jej v pokoji, ať přijde ke mně; neboť na něj čekám s bratřími.

12O Apollovi pak bratru oznamuji vám, že jsem ho velmi prosil, aby šel k vám s bratřími. Ale nikoli nebyla vůle jeho, aby nyní přišel, než přijdeť, když bude míti čas příhodný.

13Bděte, stůjte u víře, zmužile sobě čiňte a buďtež silní. 14Všecky věci vaše ať se dějí v lásce.

15Prosímť vás pak, bratří, znáte čeled Štěpánovu, že jsou oni prvotiny Achaie, a že jsou se v službu svatým vydali, 16Abyste i vy poddáni byli takovým, i všelikému pomáhajícímu a pracujícímu. 17Těšímť se pak z příchodu Štěpána a Fortunáta a Achaika; nebo nedostatek pro vaši nepřítomnost oni doplnili. 18Potěšili zajisté mého ducha i vašeho. Protož znejtež takové.

19Pozdravujíť vás sborové, kteříž jsou v Azii. Pozdravujíť vás v Pánu velice Akvila a Priscilla, s církví tou, kteráž jest v domu jejich. 20Pozdravují vás všickni bratří. Pozdravte sebe vespolek v políbení svatém.

21Pozdravení vlastní rukou Pavlovou. 22Jestliže kdo nemiluje Pána Jezukrista, budiž proklatý: Maran atha. 23Milost Pána Jezukrista budiž s vámi. 24I láska má v Kristu Ježíši se všemi vámi. Amen.

Czech Bible Kralicka: Bible svata aneb vsecka svata pisma Stareho i Noveho Zakona podle posledniho vydani kralickeho z roku 1613.

Bible Hub

1 Corinthians 15
Top of Page
Top of Page