Lamentations 5
Czech BKR

1Rozpomeň se, Hospodine, co se nám děje; popatř a viz pohanění naše.

2Dědictví naše obráceno jest k cizím, domové naši k cizozemcům.

3Sirotci jsme a bez otce, matky naše jsou jako vdovy.

4Vody své za peníze pijeme, dříví naše za záplatu přichází.

5Na hrdle svém protivenství snášíme, pracujeme, nedopouští se nám odpočinouti.

6Egyptským podáváme ruky i Assyrským, abychom nasyceni byli chlebem.

7Otcové naši hřešili, není jich, my pak trestáni po nich neseme.

8Služebníci panují nad námi; není žádného, kdo by vytrhl z ruky jejich.

9S opovážením se života svého hledáme chleba svého, pro strach meče i na poušti.

10Kůže naše jako pec zčernaly od náramného hladu.

11Ženám na Sionu i pannám v městech Judských násilé činí.

12Knížata rukou jejich zvěšena jsou, osoby starých nemají v poctivosti.

13Mládence k žernovu berou, a pacholata pod dřívím klesají.

14Starci sedati v branách přestali a mládenci od zpěvů svých.

15Přestala radost srdce našeho, obrátilo se v kvílení plésání naše.

16Spadla koruna s hlavy naší; běda nám již, že jsme hřešili.

17Protoť jest mdlé srdce naše, pro tyť věci zatměly se oči naše,

18Pro horu Sion, že zpuštěna jest; lišky chodí po ní.

19Ty Hospodine, na věky zůstáváš, a stolice tvá od národu do pronárodu.

20Proč se zapomínáš na věky na nás, a opouštíš nás za tak dlouhé časy?

21Obrať nás, ó Hospodine, k sobě,a obráceni budeme; obnov dny naše, jakž byly za starodávna.

22Nebo zdali všelijak zavržeš nás, a hněvati se budeš na nás velice?

Czech Bible Kralicka: Bible svata aneb vsecka svata pisma Stareho i Noveho Zakona podle posledniho vydani kralickeho z roku 1613.

Bible Hub

Lamentations 4
Top of Page
Top of Page