Римляни 3
Bulgarian
1Тогава, какво предимство има юдеинът? или каква полза има от обрязването? 2Много във всяко отношение, а първо, защото на [юдеите] се повериха Божествените писания. 3Понеже, ако някои бяха без вяра, що [от това]? тяхното неверие ще унищожи ли Божията вярност?

4Да не бъде! но Бог нека бъде [признат за] верен, а всеки човек лъжлив, според както е писано:- "За да се оправдаеш в думите Си, И да победиш, когато се съдиш".

5Но ако нашата неправда изтъква Божията правда, що има да кажем? Несправедлив ли е Бог, когато нанася гняв? (По човешки говоря). 6Да не бъде! понеже тогава как Бог ще съди света? 7Обаче, [казваш ти], ако с моята невярност Божията вярност стане по-явна, за Неговата слава, то защо и аз, въпреки това, да бъда осъждан като грешник? 8И защо да не вършим зло, за да дойде добро? (както някои клеветнически твърдят, че ние [така] говорим). На такива осъждането е справедливо.

9Тогава що [следва]? Имаме ли ние някакво предимство [над езичниците]? Никак; защото вече обвинихме юдеи и гърци, че те всички са под грях.

10Както е писано:- "Няма праведен ни един;

11Няма никой разумен, Няма кой да търси Бога.

12Всички се отклониха, заедно се развратиха; Няма кой да прави добро, няма ни един".

13"Гроб отворен е гърлото им; С езиците си ласкаят". "Аспидова отрова има под устните им".

14"Техните уста са пълни с клевета и горест".

15"Нозете им бързат да проливат кръв;

16Опустошение и разорение има в пътищата им;

17И те не знаят пътя на мира",

18"Пред очите им няма страх от Бога".

19А знаем, че каквото казва законът, казва го за ония, които са под закона; за да се затулят устата на всекиго, и цял свят да се доведе под съдбата на Бога. 20Защото ни една твар няма да се оправдае пред Него чрез дела [изисквани] от закона, понеже чрез закона [става само] познаването на греха.

21А сега и независимо от закон се яви правдата от Бога, за която свидетелствуват законът и пророците, 22сиреч правдата от Бога, чрез вяра в Исуса Христа, за всички [[и на всички]], които вярват; защото няма разлика. 23Понеже всички съгрешиха и не заслужават да се прославят от Бога, 24а с Неговата благост се оправдават даром чрез изкуплението, което е в Христа Исуса, 25Когото Бог постави за умилостивение чрез кръвта Му посредством вяра. [Това стори] за да покаже правдата Си в прощаване на греховете извършени по-напред, когато Бог дълготърпеше,- 26за да покаже, [казвам] правдата Си в настоящето време, [та да се познае], че Той е праведен и че оправдава този, който вярва в Исуса.

27И тъй, где остава хвалбата? Изключена е. Чрез какъв закон? [чрез закона] на делата ли? Не, но чрез закона на вярата. 28И така, ние заключаваме, че човек се оправдава чрез вяра, без делата на закона. 29Или Бог е [Бог] само на юдеите, а не и на езичниците? Да, и на езичниците [е]. 30Понеже същият Бог ще оправдае обрязаните от вяра и необрязаните чрез вяра.

31Тогава, чрез вяра разваляме ли закона? Да не бъде! Но утвърждаваме закона.Bulgarian Bible - (Bibliata.com text version dated June 10, 2005 - used by permission) -- BULGARIAN BIBLE Copyright © 1995-2005 by Bibliata.com. This digital version is based on the 1940 edition of the Bulgarian Bible. The original text has been revised according to the current Bulgarian alphabet. The applied transliteration method is patented and may not be used without an express written permission from the patentee. The current version contains exactly: 66 books, 1,189 chapters, 31,101 verses, 679,466 words and 3,027,900 characters. It may be reproduced electronically only in its entirety, except in cases of direct quotation accompanied with complete bibliographical note. The text may be digitally formatted only if this does not modify the order and meaning of words, phrases and sentences. While the order of the books may be rearranged according to the Western canon, the original chapter and verse numbering must be preserved. Titles may be translated. The text contains the following technical markings: -- <> Translators note representing text not contained in MSS -- [] Text not found in all known MSS -- {} Meaning of the preceding word or phrase -- () Grammatical function (in parentheses)

Bible Hub

Romans 2
Top of Page
Top of Page