ἁμαρτησάντων
Englishman's Concordance
ἁμαρτησάντων (hamartēsantōn) — 1 Occurrence

2 Peter 2:4 V-APA-GMP
GRK: θεὸς ἀγγέλων ἁμαρτησάντων οὐκ ἐφείσατο
NAS: angels when they sinned, but cast them into hell
KJV: the angels that sinned, but
INT: God [the] angels having sinned not spared

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page