ἁμαρτήσαντος
Englishman's Concordance
ἁμαρτήσαντος (hamartēsantos) — 1 Occurrence

Romans 5:16 V-APA-GMS
GRK: δι' ἑνὸς ἁμαρτήσαντος τὸ δώρημα
NAS: the one who sinned; for on the one hand
KJV: one that sinned, [so is] the gift:
INT: by one having sinned [be] the gift

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page