ἁμαρτάνοντας
Englishman's Concordance
ἁμαρτάνοντας (hamartanontas) — 1 Occurrence

1 Timothy 5:20 V-PPA-AMP
GRK: τοὺς δὲ ἁμαρτάνοντας ἐνώπιον πάντων
NAS: Those who continue in sin, rebuke
KJV: Them that sin rebuke before
INT: Those that also sin before all

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page