ἅμα
Englishman's Concordance
ἅμα (hama) — 10 Occurrences

Matthew 13:29 Adv
GRK: ζιζάνια ἐκριζώσητε ἅμα αὐτοῖς τὸν
KJV: ye root up also the wheat with them.
INT: weeds you should uproot with them the

Matthew 20:1 Adv
GRK: ὅστις ἐξῆλθεν ἅμα πρωὶ μισθώσασθαι
NAS: went out early in the morning
KJV: went out early in the morning to hire
INT: who went out in [the] morning to hire

Acts 24:26 Adv
GRK: ἅμα καὶ ἐλπίζων
NAS: At the same time too, he was hoping
KJV: He hoped also that money
INT: at the same time also hoping

Acts 27:40 Adv
GRK: τὴν θάλασσαν ἅμα ἀνέντες τὰς
NAS: them in the sea while at the same time they were loosening
KJV: the sea, and loosed
INT: the sea at the same time having loosened the

Romans 3:12 Adv
GRK: πάντες ἐξέκλιναν ἅμα ἠχρεώθησαν οὐκ
NAS: HAVE TURNED ASIDE, TOGETHER THEY HAVE BECOME USELESS;
KJV: they are together become unprofitable;
INT: All turned away together they became worthless none

Colossians 4:3 Adv
GRK: προσευχόμενοι ἅμα καὶ περὶ
NAS: praying at the same time for us as well,
KJV: Withal praying also
INT: praying at the same time also for

1 Thessalonians 4:17 Adv
GRK: οἱ περιλειπόμενοι ἅμα σὺν αὐτοῖς
NAS: will be caught up together with them in the clouds
KJV: shall be caught up together with
INT: who remain together with them

1 Thessalonians 5:10 Adv
GRK: εἴτε καθεύδωμεν ἅμα σὺν αὐτῷ
NAS: we will live together with Him.
KJV: we should live together with
INT: or we might sleep together with him

1 Timothy 5:13 Adv
GRK: ἅμα δὲ καὶ
NAS: At the same time they also learn
KJV: And withal they learn [to be] idle,
INT: at the same time moreover also

Philemon 1:22 Adv
GRK: ἅμα δὲ καὶ
NAS: At the same time also prepare
KJV: But withal prepare me
INT: at the same time moreover also

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page