ἁμαρτωλῷ
Englishman's Concordance
ἁμαρτωλῷ (hamartōlō) — 5 Occurrences

Mark 8:38 Adj-DFS
GRK: μοιχαλίδι καὶ ἁμαρτωλῷ καὶ ὁ
NAS: adulterous and sinful generation,
KJV: and sinful generation;
INT: adulterous and sinful also the

Luke 15:7 Adj-DMS
GRK: ἐπὶ ἑνὶ ἁμαρτωλῷ μετανοοῦντι ἢ
NAS: over one sinner who repents than
KJV: one sinner that repenteth,
INT: over one sinner repenting [more] than

Luke 15:10 Adj-DMS
GRK: ἐπὶ ἑνὶ ἁμαρτωλῷ μετανοοῦντι
NAS: over one sinner who repents.
KJV: over one sinner that repenteth.
INT: over one sinner repenting

Luke 18:13 Adj-DMS
GRK: μοι τῷ ἁμαρτωλῷ
NAS: God, be merciful to me, the sinner!'
KJV: be merciful to me a sinner.
INT: to me the sinner

Luke 19:7 Adj-DMS
GRK: ὅτι Παρὰ ἁμαρτωλῷ ἀνδρὶ εἰσῆλθεν
NAS: of a man who is a sinner.
KJV: with a man that is a sinner.
INT: With a sinful man he has entered

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page