ἁμαρτωλούς
Englishman's Concordance
ἁμαρτωλούς (hamartōlous) — 5 Occurrences

Matthew 9:13 Adj-AMP
GRK: δικαίους ἀλλὰ ἁμαρτωλούς
NAS: to call the righteous, but sinners.
KJV: but sinners to
INT: righteous [ones] but sinners

Mark 2:17 Adj-AMP
GRK: δικαίους ἀλλὰ ἁμαρτωλούς
NAS: to call the righteous, but sinners.
KJV: but sinners to
INT: righteous [ones] but sinners

Luke 5:32 Adj-AMP
GRK: δικαίους ἀλλὰ ἁμαρτωλοὺς εἰς μετάνοιαν
NAS: the righteous but sinners to repentance.
KJV: but sinners to
INT: righteous [ones] but sinners to repentance

Luke 15:2 Adj-AMP
GRK: ὅτι Οὗτος ἁμαρτωλοὺς προσδέχεται καὶ
NAS: receives sinners and eats
KJV: This man receiveth sinners, and eateth
INT: This [man] sinners receives and

1 Timothy 1:15 Adj-AMP
GRK: τὸν κόσμον ἁμαρτωλοὺς σῶσαι ὧν
NAS: to save sinners, among whom
KJV: the world to save sinners; of whom I
INT: the world sinners to save of whom

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page