ἁμαρτωλῶν
Englishman's Concordance
ἁμαρτωλῶν (hamartōlōn) — 13 Occurrences

Matthew 9:11 Adj-GMP
GRK: τελωνῶν καὶ ἁμαρτωλῶν ἐσθίει ὁ
NAS: with the tax collectors and sinners?
KJV: publicans and sinners?
INT: tax collectors and sinners eats the

Matthew 11:19 Adj-GMP
GRK: φίλος καὶ ἁμαρτωλῶν καὶ ἐδικαιώθη
NAS: of tax collectors and sinners!' Yet
KJV: of publicans and sinners. But wisdom
INT: a friend and of sinners And was justified

Matthew 26:45 Adj-GMP
GRK: εἰς χεῖρας ἁμαρτωλῶν
NAS: into the hands of sinners.
KJV: into the hands of sinners.
INT: into [the] hands of sinners

Mark 2:16 Adj-GMP
GRK: μετὰ τῶν ἁμαρτωλῶν καὶ τελωνῶν
NAS: that He was eating with the sinners and tax
KJV: and sinners, they said
INT: with the sinners and tax collectors

Mark 2:16 Adj-GMP
GRK: τελωνῶν καὶ ἁμαρτωλῶν ἐσθίει
NAS: with tax collectors and sinners?
KJV: publicans and sinners?
INT: tax collectors and sinners he eats

Mark 14:41 Adj-GMP
GRK: χεῖρας τῶν ἁμαρτωλῶν
NAS: into the hands of sinners.
KJV: into the hands of sinners.
INT: hands of sinners

Luke 5:30 Adj-GMP
GRK: τελωνῶν καὶ ἁμαρτωλῶν ἐσθίετε καὶ
NAS: with the tax collectors and sinners?
KJV: publicans and sinners?
INT: tax collectors and sinners do you eat and

Luke 7:34 Adj-GMP
GRK: τελωνῶν καὶ ἁμαρτωλῶν
NAS: of tax collectors and sinners!'
KJV: of publicans and sinners!
INT: of tax collectors and of sinners

Luke 24:7 Adj-GMP
GRK: χεῖρας ἀνθρώπων ἁμαρτωλῶν καὶ σταυρωθῆναι
NAS: into the hands of sinful men,
KJV: into the hands of sinful men, and
INT: hands of men sinful and to be crucified

John 9:31 Adj-GMP
GRK: ὁ θεὸς ἁμαρτωλῶν οὐκ ἀκούει
NAS: does not hear sinners; but if
KJV: heareth not sinners: but if
INT: God sinners not does hear

Romans 5:8 Adj-GMP
GRK: ὅτι ἔτι ἁμαρτωλῶν ὄντων ἡμῶν
NAS: us, in that while we were yet sinners, Christ
KJV: were yet sinners, Christ died
INT: that still sinners being we

Hebrews 7:26 Adj-GMP
GRK: ἀπὸ τῶν ἁμαρτωλῶν καὶ ὑψηλότερος
NAS: separated from sinners and exalted
KJV: separate from sinners, and made
INT: from sinners and higher

Hebrews 12:3 Adj-GMP
GRK: ὑπὸ τῶν ἁμαρτωλῶν εἰς ἑαυτὸν
NAS: hostility by sinners against
KJV: of sinners against
INT: from sinners against himself

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page