ἁμαρτίαν
Englishman's Concordance
ἁμαρτίαν (hamartian) — 27 Occurrences

John 1:29 N-AFS
GRK: αἴρων τὴν ἁμαρτίαν τοῦ κόσμου
NAS: who takes away the sin of the world!
KJV: taketh away the sin of the world.
INT: takes away the sin of the world

John 8:34 N-AFS
GRK: ποιῶν τὴν ἁμαρτίαν δοῦλός ἐστιν
NAS: who commits sin is the slave
KJV: committeth sin is
INT: practices the sin a slave is

John 9:41 N-AFS
GRK: ἂν εἴχετε ἁμαρτίαν νῦν δὲ
NAS: no sin; but since
KJV: have no sin: but now
INT: anyhow you would have sin since however

John 15:22 N-AFS
GRK: ἐλάλησα αὐτοῖς ἁμαρτίαν οὐκ εἴχοσαν
NAS: to them, they would not have sin, but now
KJV: not had sin: but now
INT: spoken to them sin not they would have had

John 15:24 N-AFS
GRK: ἄλλος ἐποίησεν ἁμαρτίαν οὐκ εἴχοσαν
NAS: they would not have sin; but now
KJV: not had sin: but now
INT: other has done sin not they would have had

John 19:11 N-AFS
GRK: σοι μείζονα ἁμαρτίαν ἔχει
NAS: Me to you has [the] greater sin.
KJV: hath the greater sin.
INT: to you greater sin has

Acts 7:60 N-AFS
GRK: ταύτην τὴν ἁμαρτίαν καὶ τοῦτο
NAS: this sin against them! Having said
KJV: not this sin to their charge. And
INT: this the sin And this

Romans 3:9 N-AFS
GRK: πάντας ὑφ' ἁμαρτίαν εἶναι
NAS: are all under sin;
KJV: all under sin;
INT: all under sin [with] being

Romans 4:8 N-AFS
GRK: λογίσηται Κύριος ἁμαρτίαν
NAS: WHOSE SIN THE LORD
KJV: not impute sin.
INT: will reckon [the] Lord sin

Romans 7:7 N-AFS
GRK: ἀλλὰ τὴν ἁμαρτίαν οὐκ ἔγνων
NAS: I would not have come to know sin except
KJV: not known sin, but by
INT: But sin not I knew

Romans 7:14 N-AFS
GRK: ὑπὸ τὴν ἁμαρτίαν
NAS: of flesh, sold into bondage to sin.
KJV: sold under sin.
INT: under sin

Romans 8:3 N-AFS
GRK: κατέκρινεν τὴν ἁμαρτίαν ἐν τῇ
NAS: He condemned sin in the flesh,
KJV: sin, condemned sin in the flesh:
INT: condemned the sin in the

Romans 8:10 N-AFS
GRK: νεκρὸν διὰ ἁμαρτίαν τὸ δὲ
NAS: is dead because of sin, yet the spirit
KJV: because of sin; but
INT: dead on account of sin and

2 Corinthians 5:21 N-AFS
GRK: μὴ γνόντα ἁμαρτίαν ὑπὲρ ἡμῶν
NAS: no sin [to be] sin
KJV: he hath made him [to be] sin for
INT: not having known sin for us

2 Corinthians 5:21 N-AFS
GRK: ὑπὲρ ἡμῶν ἁμαρτίαν ἐποίησεν ἵνα
NAS: no sin [to be] sin on our behalf, so
KJV: knew no sin; that we
INT: for us sin he made that

2 Corinthians 11:7 N-AFS
GRK: ἁμαρτίαν ἐποίησα ἐμαυτὸν
NAS: did I commit a sin in humbling
KJV: Have I committed an offence in abasing
INT: Or sin did I commit myself

Galatians 3:22 N-AFS
GRK: πάντα ὑπὸ ἁμαρτίαν ἵνα ἡ
NAS: under sin, so
KJV: all under sin, that the promise
INT: all under sin that the

Hebrews 12:1 N-AFS
GRK: τὴν εὐπερίστατον ἁμαρτίαν δι' ὑπομονῆς
NAS: encumbrance and the sin which so easily entangles
KJV: and the sin which doth so easily beset
INT: the easily entangling sin with endurance

Hebrews 12:4 N-AFS
GRK: πρὸς τὴν ἁμαρτίαν ἀνταγωνιζόμενοι
NAS: in your striving against sin;
KJV: striving against sin.
INT: against sin wrestling

James 1:15 N-AFS
GRK: συλλαβοῦσα τίκτει ἁμαρτίαν ἡ δὲ
NAS: it gives birth to sin; and when sin
KJV: it bringeth forth sin: and
INT: having conceived gives birth to sin and

James 2:9 N-AFS
GRK: δὲ προσωπολημπτεῖτε ἁμαρτίαν ἐργάζεσθε ἐλεγχόμενοι
NAS: you are committing sin [and] are convicted
KJV: ye commit sin, and are convinced
INT: however you have partiality sin you commit being convicted

1 Peter 2:22 N-AFS
GRK: ὃς ἁμαρτίαν οὐκ ἐποίησεν
NAS: COMMITTED NO SIN, NOR WAS ANY DECEIT
KJV: did no sin, neither was guile
INT: who sin not committed

1 John 1:8 N-AFS
GRK: εἴπωμεν ὅτι ἁμαρτίαν οὐκ ἔχομεν
NAS: no sin, we are deceiving
KJV: we have no sin, we deceive ourselves,
INT: we should say that sin not we have

1 John 3:4 N-AFS
GRK: ποιῶν τὴν ἁμαρτίαν καὶ τὴν
NAS: who practices sin also
KJV: committeth sin transgresseth
INT: practices sin also

1 John 3:8 N-AFS
GRK: ποιῶν τὴν ἁμαρτίαν ἐκ τοῦ
NAS: the one who practices sin is of the devil;
KJV: He that committeth sin is of
INT: practices sin of the

1 John 3:9 N-AFS
GRK: τοῦ θεοῦ ἁμαρτίαν οὐ ποιεῖ
NAS: of God practices sin, because His seed
KJV: doth not commit sin; for his
INT: God sin not practices

1 John 5:16 N-AFS
GRK: αὐτοῦ ἁμαρτάνοντα ἁμαρτίαν μὴ πρὸς
NAS: committing a sin not [leading] to death,
KJV: brother sin a sin [which is] not unto
INT: of him sinning a sin not to

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page