ἀπεκατεστάθη
Englishman's Concordance
ἀπεκατεστάθη (apekatestathē) — 3 Occurrences

Matthew 12:13 V-AIP-3S
GRK: ἐξέτεινεν καὶ ἀπεκατεστάθη ὑγιὴς ὡς
NAS: He stretched it out, and it was restored to normal,
KJV: and it was restored whole,
INT: he stretched [it] out and it was restored sound as

Mark 3:5 V-AIP-3S
GRK: ἐξέτεινεν καὶ ἀπεκατεστάθη ἡ χεὶρ
NAS: it out, and his hand was restored.
KJV: his hand was restored whole as
INT: he stretched out [it] and was restored the hand

Luke 6:10 V-AIP-3S
GRK: ἐποίησεν καὶ ἀπεκατεστάθη ἡ χεὶρ
NAS: [so]; and his hand was restored.
KJV: his hand was restored whole as
INT: he did and was restored the hand

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page