ἀπίστοις
Englishman's Concordance
ἀπίστοις (apistois) — 5 Occurrences

1 Corinthians 14:22 Adj-DMP
GRK: ἀλλὰ τοῖς ἀπίστοις ἡ δὲ
NAS: who believe but to unbelievers; but prophecy
KJV: but to them that believe not: but
INT: but to the unbelievers those who moreover

1 Corinthians 14:22 Adj-DMP
GRK: οὐ τοῖς ἀπίστοις ἀλλὰ τοῖς
NAS: but prophecy [is for a sign], not to unbelievers but to those
KJV: [serveth] not for them that believe not, but
INT: not to the unbelievers but to those that

2 Corinthians 6:14 Adj-DMP
GRK: γίνεσθε ἑτεροζυγοῦντες ἀπίστοις τίς γὰρ
NAS: Do not be bound together with unbelievers; for what
KJV: unequally yoked together with unbelievers: for
INT: Be unequally yoked with unbelievers what indeed

Titus 1:15 Adj-DMP
GRK: μεμιαμμένοις καὶ ἀπίστοις οὐδὲν καθαρόν
NAS: who are defiled and unbelieving, nothing
KJV: and unbelieving [is] nothing
INT: are defiled and unbelieving nothing [is] pure

Revelation 21:8 Adj-DMP
GRK: δειλοῖς καὶ ἀπίστοις καὶ ἐβδελυγμένοις
NAS: But for the cowardly and unbelieving and abominable
KJV: and unbelieving, and
INT: to [the] fearful and unbelieving and abominable

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page