ἄπιστος
Englishman's Concordance
ἄπιστος (apistos) — 8 Occurrences

Matthew 17:17 Adj-VFS
GRK: Ὦ γενεὰ ἄπιστος καὶ διεστραμμένη
NAS: and said, You unbelieving and perverted
KJV: and said, O faithless and perverse
INT: O generation unbelieving and perverted

Mark 9:19 Adj-VFS
GRK: Ὦ γενεὰ ἄπιστος ἕως πότε
NAS: O unbelieving generation,
KJV: O faithless generation,
INT: O generation unbelieving until when

Luke 9:41 Adj-NFS
GRK: Ὦ γενεὰ ἄπιστος καὶ διεστραμμένη
NAS: and said, You unbelieving and perverted
KJV: said, O faithless and perverse
INT: O generation unbelieving and perverted

John 20:27 Adj-NMS
GRK: μὴ γίνου ἄπιστος ἀλλὰ πιστός
NAS: it into My side; and do not be unbelieving, but believing.
KJV: be not faithless, but believing.
INT: not be unbelieving but believing

1 Corinthians 7:14 Adj-NMS
GRK: ἀνὴρ ὁ ἄπιστος ἐν τῇ
NAS: For the unbelieving husband
KJV: For the unbelieving husband
INT: husband unbelieving in the

1 Corinthians 7:14 Adj-NFS
GRK: γυνὴ ἡ ἄπιστος ἐν τῷ
NAS: his wife, and the unbelieving wife
KJV: and the unbelieving wife
INT: wife unbelieving in the

1 Corinthians 7:15 Adj-NMS
GRK: δὲ ὁ ἄπιστος χωρίζεται χωριζέσθω
NAS: if the unbelieving one leaves,
KJV: if the unbelieving depart,
INT: moreover the unbeliever separates himself let him separate himself

1 Corinthians 14:24 Adj-NMS
GRK: δέ τις ἄπιστος ἢ ἰδιώτης
NAS: prophesy, and an unbeliever or
KJV: one that believeth not, or
INT: moreover some unbeliever or uninstructed

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page