ἀπολαμβάνομεν
Englishman's Concordance
ἀπολαμβάνομεν (apolambanomen) — 1 Occurrence

Luke 23:41 V-PIA-1P
GRK: ὧν ἐπράξαμεν ἀπολαμβάνομεν οὗτος δὲ
NAS: [are suffering] justly, for we are receiving what
KJV: for we receive the due reward
INT: of what we did we receive [this] man moreover

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page