ἀπώλεσεν
Englishman's Concordance
ἀπώλεσεν (apōlesen) — 4 Occurrences

Matthew 22:7 V-AIA-3S
GRK: στρατεύματα αὐτοῦ ἀπώλεσεν τοὺς φονεῖς
NAS: his armies and destroyed those
KJV: armies, and destroyed those
INT: armies of him he destroyed the murderers

Luke 17:27 V-AIA-3S
GRK: κατακλυσμὸς καὶ ἀπώλεσεν πάντας
NAS: came and destroyed them all.
KJV: came, and destroyed them all.
INT: flood and destroyed all

Luke 17:29 V-AIA-3S
GRK: οὐρανοῦ καὶ ἀπώλεσεν πάντας
NAS: from heaven and destroyed them all.
KJV: heaven, and destroyed [them] all.
INT: heaven and destroyed all

Jude 1:5 V-AIA-3S
GRK: μὴ πιστεύσαντας ἀπώλεσεν
NAS: subsequently destroyed those
KJV: afterward destroyed them that believed
INT: not having believed he destroyed

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Concordance Entries
Strong's Greek 622
92 Occurrences


ἀπώλεσα — 2 Occ.
ἀπώλεσεν — 4 Occ.
ἀπώλετο — 5 Occ.
ἀπώλλυντο — 1 Occ.
ἀπώλοντο — 3 Occ.
ἀπόληται — 7 Occ.
ἀπολεῖσθε — 2 Occ.
ἀπολεῖται — 1 Occ.
ἀπολέσαι — 8 Occ.
ἀπολέσας — 3 Occ.
ἀπολέσῃ — 8 Occ.
ἀπολέσητε — 1 Occ.
ἀπολέσει — 9 Occ.
ἀπολέσω — 1 Occ.
ἀπολέσωσιν — 4 Occ.
ἀπολέσθαι — 2 Occ.
ἀπόλλυε — 1 Occ.
ἀπολλύει — 1 Occ.
ἀπόλλυμαι — 1 Occ.
ἀπολλυμένην — 1 Occ.
ἀπολλύμενοι — 1 Occ.
ἀπολλυμένοις — 4 Occ.
ἀπολλυμένου — 1 Occ.
ἀπολλύμεθα — 3 Occ.
ἀπόλλυνται — 1 Occ.
ἀπόλλυται — 2 Occ.
Ἀπολῶ — 1 Occ.
ἀπολωλὼς — 2 Occ.
ἀπολωλός — 4 Occ.
ἀπολωλότα — 2 Occ.
ἀπόλωνται — 1 Occ.
ἀπολομένου — 1 Occ.
ἀπολοῦνται — 4 Occ.
Additional Entries
ἀπολαβόμενος — 1 Occ.
ἀπολαμβάνομεν — 1 Occ.
ἀπολαμβάνοντες — 1 Occ.
ἀπολήμψεσθε — 1 Occ.
ἀπόλαυσιν — 2 Occ.
ἀπέλιπον — 3 Occ.
ἀπολείπεται — 3 Occ.
ἀπολιπόντας — 1 Occ.
ἐπέλειχον — 1 Occ.
ἀπώλεσα — 2 Occ.
ἀπώλετο — 5 Occ.
ἀπώλλυντο — 1 Occ.
ἀπώλοντο — 3 Occ.
ἀπόληται — 7 Occ.
ἀπολεῖσθε — 2 Occ.
ἀπολεῖται — 1 Occ.
ἀπολέσαι — 8 Occ.
ἀπολέσας — 3 Occ.
ἀπολέσῃ — 8 Occ.
ἀπολέσητε — 1 Occ.


Prev
Top of Page
Top of Page