ἀπολοῦνται
Englishman's Concordance
ἀπολοῦνται (apolountai) — 4 Occurrences

Matthew 26:52 V-FIM-3P
GRK: ἐν μαχαίρῃ ἀπολοῦνται
NAS: up the sword shall perish by the sword.
KJV: the sword shall perish with
INT: by [the] sword will perish

Luke 5:37 V-FIM-3P
GRK: οἱ ἀσκοὶ ἀπολοῦνται
NAS: out, and the skins will be ruined.
KJV: and the bottles shall perish.
INT: the wineskins will be destroyed

Romans 2:12 V-FIM-3P
GRK: ἀνόμως καὶ ἀπολοῦνται καὶ ὅσοι
NAS: will also perish without the Law,
KJV: shall also perish without law: and
INT: without law also will perish and as many as

Hebrews 1:11 V-FIM-3P
GRK: αὐτοὶ ἀπολοῦνται σὺ δὲ
NAS: THEY WILL PERISH, BUT YOU REMAIN;
KJV: They shall perish; but thou
INT: They will perish you however

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Concordance Entries
Strong's Greek 622
92 Occurrences


ἀπώλεσα — 2 Occ.
ἀπώλεσεν — 4 Occ.
ἀπώλετο — 5 Occ.
ἀπώλλυντο — 1 Occ.
ἀπώλοντο — 3 Occ.
ἀπόληται — 7 Occ.
ἀπολεῖσθε — 2 Occ.
ἀπολεῖται — 1 Occ.
ἀπολέσαι — 8 Occ.
ἀπολέσας — 3 Occ.
ἀπολέσῃ — 8 Occ.
ἀπολέσητε — 1 Occ.
ἀπολέσει — 9 Occ.
ἀπολέσω — 1 Occ.
ἀπολέσωσιν — 4 Occ.
ἀπολέσθαι — 2 Occ.
ἀπόλλυε — 1 Occ.
ἀπολλύει — 1 Occ.
ἀπόλλυμαι — 1 Occ.
ἀπολλυμένην — 1 Occ.
ἀπολλύμενοι — 1 Occ.
ἀπολλυμένοις — 4 Occ.
ἀπολλυμένου — 1 Occ.
ἀπολλύμεθα — 3 Occ.
ἀπόλλυνται — 1 Occ.
ἀπόλλυται — 2 Occ.
Ἀπολῶ — 1 Occ.
ἀπολωλὼς — 2 Occ.
ἀπολωλός — 4 Occ.
ἀπολωλότα — 2 Occ.
ἀπόλωνται — 1 Occ.
ἀπολομένου — 1 Occ.
ἀπολοῦνται — 4 Occ.
Additional Entries
ἀπολλυμένου — 1 Occ.
ἀπολλύμεθα — 3 Occ.
ἀπόλλυνται — 1 Occ.
ἀπόλλυται — 2 Occ.
Ἀπολῶ — 1 Occ.
ἀπολωλὼς — 2 Occ.
ἀπολωλός — 4 Occ.
ἀπολωλότα — 2 Occ.
ἀπόλωνται — 1 Occ.
ἀπολομένου — 1 Occ.
Ἀπολλύων — 1 Occ.
Ἀπολλωνίαν — 1 Occ.
Ἀπολλὼ — 4 Occ.
Ἀπολλὼν — 2 Occ.
Ἀπολλὼς — 4 Occ.
ἀπελογεῖτο — 1 Occ.
ἀπολογήσησθε — 1 Occ.
ἀπολογηθῆναι — 1 Occ.
ἀπολογεῖσθαι — 2 Occ.
ἀπολογοῦμαι — 1 Occ.


Prev
Top of Page
Top of Page