ἀπόληται
Englishman's Concordance
ἀπόληται (apolētai) — 7 Occurrences

Matthew 5:29 V-ASM-3S
GRK: σοι ἵνα ἀπόληται ἓν τῶν
NAS: it from you; for it is better for you to lose one
KJV: of thy members should perish, and not
INT: for you that should perish one of the

Matthew 5:30 V-ASM-3S
GRK: σοι ἵνα ἀπόληται ἓν τῶν
KJV: of thy members should perish, and not
INT: for you that should perish one of the

Matthew 18:14 V-ASM-3S
GRK: οὐρανοῖς ἵνα ἀπόληται ἓν τῶν
NAS: of these little ones perish.
KJV: of these little ones should perish.
INT: [the] heavens that should perish one of the

Luke 21:18 V-ASM-3S
GRK: οὐ μὴ ἀπόληται
NAS: not a hair of your head will perish.
KJV: your head perish.
INT: no not might perish

John 3:16 V-ASM-3S
GRK: αὐτὸν μὴ ἀπόληται ἀλλ' ἔχῃ
NAS: believes in Him shall not perish, but have
KJV: should not perish, but have
INT: him not might perish but might have

John 6:12 V-ASM-3S
GRK: μή τι ἀπόληται
NAS: so that nothing will be lost.
KJV: that remain, that nothing be lost.
INT: nothing anything might be lost

John 11:50 V-ASM-3S
GRK: τὸ ἔθνος ἀπόληται
NAS: and that the whole nation not perish.
KJV: that the whole nation perish not.
INT: the nation should perish

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Concordance Entries
Strong's Greek 622
92 Occurrences


ἀπώλεσα — 2 Occ.
ἀπώλεσεν — 4 Occ.
ἀπώλετο — 5 Occ.
ἀπώλλυντο — 1 Occ.
ἀπώλοντο — 3 Occ.
ἀπόληται — 7 Occ.
ἀπολεῖσθε — 2 Occ.
ἀπολεῖται — 1 Occ.
ἀπολέσαι — 8 Occ.
ἀπολέσας — 3 Occ.
ἀπολέσῃ — 8 Occ.
ἀπολέσητε — 1 Occ.
ἀπολέσει — 9 Occ.
ἀπολέσω — 1 Occ.
ἀπολέσωσιν — 4 Occ.
ἀπολέσθαι — 2 Occ.
ἀπόλλυε — 1 Occ.
ἀπολλύει — 1 Occ.
ἀπόλλυμαι — 1 Occ.
ἀπολλυμένην — 1 Occ.
ἀπολλύμενοι — 1 Occ.
ἀπολλυμένοις — 4 Occ.
ἀπολλυμένου — 1 Occ.
ἀπολλύμεθα — 3 Occ.
ἀπόλλυνται — 1 Occ.
ἀπόλλυται — 2 Occ.
Ἀπολῶ — 1 Occ.
ἀπολωλὼς — 2 Occ.
ἀπολωλός — 4 Occ.
ἀπολωλότα — 2 Occ.
ἀπόλωνται — 1 Occ.
ἀπολομένου — 1 Occ.
ἀπολοῦνται — 4 Occ.
Additional Entries
ἀπόλαυσιν — 2 Occ.
ἀπέλιπον — 3 Occ.
ἀπολείπεται — 3 Occ.
ἀπολιπόντας — 1 Occ.
ἐπέλειχον — 1 Occ.
ἀπώλεσα — 2 Occ.
ἀπώλεσεν — 4 Occ.
ἀπώλετο — 5 Occ.
ἀπώλλυντο — 1 Occ.
ἀπώλοντο — 3 Occ.
ἀπολεῖσθε — 2 Occ.
ἀπολεῖται — 1 Occ.
ἀπολέσαι — 8 Occ.
ἀπολέσας — 3 Occ.
ἀπολέσῃ — 8 Occ.
ἀπολέσητε — 1 Occ.
ἀπολέσει — 9 Occ.
ἀπολέσω — 1 Occ.
ἀπολέσωσιν — 4 Occ.
ἀπολέσθαι — 2 Occ.


Prev
Top of Page
Top of Page