ἀπέλιπον
Englishman's Concordance
ἀπέλιπον (apelipon) — 3 Occurrences

2 Timothy 4:13 V-IIA-1S
GRK: φαιλόνην ὃν ἀπέλιπον ἐν Τρῳάδι
NAS: which I left at Troas
KJV: The cloke that I left at Troas
INT: cloak which I left in Troas

2 Timothy 4:20 V-IIA-1S
GRK: Τρόφιμον δὲ ἀπέλιπον ἐν Μιλήτῳ
NAS: but Trophimus I left sick
KJV: but Trophimus have I left at Miletum
INT: Trophimus moreover I left in Miletus

Titus 1:5 V-IIA-1S
GRK: Τούτου χάριν ἀπέλιπόν σε ἐν
NAS: reason I left you in Crete,
INT: of this on account I left you in

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page