ἀπώλετο
Englishman's Concordance
ἀπώλετο (apōleto) — 5 Occurrences

John 17:12 V-AIM-3S
GRK: ἐξ αὐτῶν ἀπώλετο εἰ μὴ
NAS: them and not one of them perished but the son
KJV: of them is lost, but the son
INT: of them perished if not

Acts 5:37 V-AIM-3S
GRK: αὐτοῦ κἀκεῖνος ἀπώλετο καὶ πάντες
NAS: him; he too perished, and all
KJV: him: he also perished; and all,
INT: him and he perished and all

James 1:11 V-AIM-3S
GRK: προσώπου αὐτοῦ ἀπώλετο οὕτως καὶ
NAS: of its appearance is destroyed; so
KJV: of it perisheth: so
INT: appearance of it perished thus also

2 Peter 3:6 V-AIM-3S
GRK: ὕδατι κατακλυσθεὶς ἀπώλετο
NAS: at that time was destroyed, being flooded
KJV: being overflowed with water, perished:
INT: with water having been deluged perished

Revelation 18:14 V-AIM-3S
GRK: τὰ λαμπρὰ ἀπώλετο ἀπὸ σοῦ
NAS: and splendid have passed away from you and [men] will no longer
INT: the bright things are departed from you

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Concordance Entries
Strong's Greek 622
92 Occurrences


ἀπώλεσα — 2 Occ.
ἀπώλεσεν — 4 Occ.
ἀπώλετο — 5 Occ.
ἀπώλλυντο — 1 Occ.
ἀπώλοντο — 3 Occ.
ἀπόληται — 7 Occ.
ἀπολεῖσθε — 2 Occ.
ἀπολεῖται — 1 Occ.
ἀπολέσαι — 8 Occ.
ἀπολέσας — 3 Occ.
ἀπολέσῃ — 8 Occ.
ἀπολέσητε — 1 Occ.
ἀπολέσει — 9 Occ.
ἀπολέσω — 1 Occ.
ἀπολέσωσιν — 4 Occ.
ἀπολέσθαι — 2 Occ.
ἀπόλλυε — 1 Occ.
ἀπολλύει — 1 Occ.
ἀπόλλυμαι — 1 Occ.
ἀπολλυμένην — 1 Occ.
ἀπολλύμενοι — 1 Occ.
ἀπολλυμένοις — 4 Occ.
ἀπολλυμένου — 1 Occ.
ἀπολλύμεθα — 3 Occ.
ἀπόλλυνται — 1 Occ.
ἀπόλλυται — 2 Occ.
Ἀπολῶ — 1 Occ.
ἀπολωλὼς — 2 Occ.
ἀπολωλός — 4 Occ.
ἀπολωλότα — 2 Occ.
ἀπόλωνται — 1 Occ.
ἀπολομένου — 1 Occ.
ἀπολοῦνται — 4 Occ.
Additional Entries
ἀπολαμβάνομεν — 1 Occ.
ἀπολαμβάνοντες — 1 Occ.
ἀπολήμψεσθε — 1 Occ.
ἀπόλαυσιν — 2 Occ.
ἀπέλιπον — 3 Occ.
ἀπολείπεται — 3 Occ.
ἀπολιπόντας — 1 Occ.
ἐπέλειχον — 1 Occ.
ἀπώλεσα — 2 Occ.
ἀπώλεσεν — 4 Occ.
ἀπώλλυντο — 1 Occ.
ἀπώλοντο — 3 Occ.
ἀπόληται — 7 Occ.
ἀπολεῖσθε — 2 Occ.
ἀπολεῖται — 1 Occ.
ἀπολέσαι — 8 Occ.
ἀπολέσας — 3 Occ.
ἀπολέσῃ — 8 Occ.
ἀπολέσητε — 1 Occ.
ἀπολέσει — 9 Occ.


Prev
Top of Page
Top of Page