ἀπολέσαι
Englishman's Concordance
ἀπολέσαι (apolesai) — 8 Occurrences

Matthew 2:13 V-ANA
GRK: παιδίον τοῦ ἀπολέσαι αὐτό
NAS: for the Child to destroy Him.
KJV: seek the young child to destroy him.
INT: child to destroy him

Matthew 10:28 V-ANA
GRK: καὶ σῶμα ἀπολέσαι ἐν γεέννῃ
NAS: Him who is able to destroy both
KJV: him which is able to destroy both soul
INT: and body to destroy in hell

Mark 1:24 V-ANA
GRK: Ναζαρηνέ ἦλθες ἀπολέσαι ἡμᾶς οἶδά
NAS: Have You come to destroy us? I know
KJV: art thou come to destroy us?
INT: of Nazareth are you come to destroy us I know

Luke 4:34 V-ANA
GRK: Ναζαρηνέ ἦλθες ἀπολέσαι ἡμᾶς οἶδά
NAS: Have You come to destroy us? I know
KJV: art thou come to destroy us?
INT: of Nazareth Are you come to destroy us I know

Luke 6:9 V-ANA
GRK: σῶσαι ἢ ἀπολέσαι
KJV: life, or to destroy [it]?
INT: to save or to destroy

Luke 9:56 V-ANA
GRK: ψυχὰς ἀνθρώπων ἀπολέσαι αλλα σῶσαι
KJV: come to destroy men's
INT: [the] lives of men to destroy but to save

Luke 19:47 V-ANA
GRK: ἐζήτουν αὐτὸν ἀπολέσαι καὶ οἱ
NAS: were trying to destroy Him,
KJV: of the people sought to destroy him,
INT: were seeking him to destroy and [were] the

James 4:12 V-ANA
GRK: σῶσαι καὶ ἀπολέσαι σὺ δὲ
NAS: to save and to destroy; but who
KJV: to save and to destroy: who art
INT: to save and to destroy you however

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Concordance Entries
Strong's Greek 622
92 Occurrences


ἀπώλεσα — 2 Occ.
ἀπώλεσεν — 4 Occ.
ἀπώλετο — 5 Occ.
ἀπώλλυντο — 1 Occ.
ἀπώλοντο — 3 Occ.
ἀπόληται — 7 Occ.
ἀπολεῖσθε — 2 Occ.
ἀπολεῖται — 1 Occ.
ἀπολέσαι — 8 Occ.
ἀπολέσας — 3 Occ.
ἀπολέσῃ — 8 Occ.
ἀπολέσητε — 1 Occ.
ἀπολέσει — 9 Occ.
ἀπολέσω — 1 Occ.
ἀπολέσωσιν — 4 Occ.
ἀπολέσθαι — 2 Occ.
ἀπόλλυε — 1 Occ.
ἀπολλύει — 1 Occ.
ἀπόλλυμαι — 1 Occ.
ἀπολλυμένην — 1 Occ.
ἀπολλύμενοι — 1 Occ.
ἀπολλυμένοις — 4 Occ.
ἀπολλυμένου — 1 Occ.
ἀπολλύμεθα — 3 Occ.
ἀπόλλυνται — 1 Occ.
ἀπόλλυται — 2 Occ.
Ἀπολῶ — 1 Occ.
ἀπολωλὼς — 2 Occ.
ἀπολωλός — 4 Occ.
ἀπολωλότα — 2 Occ.
ἀπόλωνται — 1 Occ.
ἀπολομένου — 1 Occ.
ἀπολοῦνται — 4 Occ.
Additional Entries
ἀπολιπόντας — 1 Occ.
ἐπέλειχον — 1 Occ.
ἀπώλεσα — 2 Occ.
ἀπώλεσεν — 4 Occ.
ἀπώλετο — 5 Occ.
ἀπώλλυντο — 1 Occ.
ἀπώλοντο — 3 Occ.
ἀπόληται — 7 Occ.
ἀπολεῖσθε — 2 Occ.
ἀπολεῖται — 1 Occ.
ἀπολέσας — 3 Occ.
ἀπολέσῃ — 8 Occ.
ἀπολέσητε — 1 Occ.
ἀπολέσει — 9 Occ.
ἀπολέσω — 1 Occ.
ἀπολέσωσιν — 4 Occ.
ἀπολέσθαι — 2 Occ.
ἀπόλλυε — 1 Occ.
ἀπολλύει — 1 Occ.
ἀπόλλυμαι — 1 Occ.


Prev
Top of Page
Top of Page