620. ἀπολείπω (apoleipó)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 620. ἀπολείπω (apoleipó) — 7 Occurrences

2 Timothy 4:13 V-IIA-1S
GRK: φαιλόνην ὃν ἀπέλιπον ἐν Τρῳάδι
NAS: which I left at Troas
KJV: The cloke that I left at Troas
INT: cloak which I left in Troas

2 Timothy 4:20 V-IIA-1S
GRK: Τρόφιμον δὲ ἀπέλιπον ἐν Μιλήτῳ
NAS: but Trophimus I left sick
KJV: but Trophimus have I left at Miletum
INT: Trophimus moreover I left in Miletus

Titus 1:5 V-IIA-1S
GRK: Τούτου χάριν ἀπέλιπόν σε ἐν
NAS: reason I left you in Crete,
INT: of this on account I left you in

Hebrews 4:6 V-PIM/P-3S
GRK: ἐπεὶ οὖν ἀπολείπεται τινὰς εἰσελθεῖν
NAS: since it remains for some
KJV: therefore it remaineth that some
INT: Since therefore it remains [for] some to enter

Hebrews 4:9 V-PIM/P-3S
GRK: ἄρα ἀπολείπεται σαββατισμὸς τῷ
NAS: So there remains a Sabbath rest
KJV: There remaineth therefore a rest
INT: Then remains a sabbath rest to the

Hebrews 10:26 V-PIM/P-3S
GRK: περὶ ἁμαρτιῶν ἀπολείπεται θυσία
NAS: there no longer remains a sacrifice
KJV: of the truth, there remaineth no more
INT: for sins remains a sacrifice

Jude 1:6 V-APA-AMP
GRK: ἀρχὴν ἀλλὰ ἀπολιπόντας τὸ ἴδιον
NAS: domain, but abandoned their proper
KJV: but left their own
INT: domain but having left the own

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page