αὐξανόμενα
Englishman's Concordance
αὐξανόμενα (auxanomena) — 1 Occurrence

Mark 4:8 V-PPM/P-ANP
GRK: ἀναβαίνοντα καὶ αὐξανόμενα καὶ ἔφερεν
NAS: and as they grew up and increased, they yielded
KJV: and increased; and
INT: growing up and increasing and bore

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page