αὐξάνουσιν
Englishman's Concordance
αὐξάνουσιν (auxanousin) — 1 Occurrence

Matthew 6:28 V-PIA-3P
GRK: ἀγροῦ πῶς αὐξάνουσιν οὐ κοπιῶσιν
NAS: of the field grow; they do not toil
KJV: how they grow; they toil
INT: field how they grow [they do] not labor

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page