αὐξανόμενον
Englishman's Concordance
αὐξανόμενον (auxanomenon) — 1 Occurrence

Colossians 1:6 V-PPM/P-NNS
GRK: καρποφορούμενον καὶ αὐξανόμενον καθὼς καὶ
NAS: it is constantly bearing fruit and increasing, even
INT: bringing forth fruit and increasing even as also

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page