αὐξανόμενοι
Englishman's Concordance
αὐξανόμενοι (auxanomenoi) — 1 Occurrence

Colossians 1:10 V-PPM/P-NMP
GRK: καρποφοροῦντες καὶ αὐξανόμενοι τῇ ἐπιγνώσει
NAS: work and increasing in the knowledge
KJV: work, and increasing in the knowledge
INT: bringing forth fruit and growing in the knowledge

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page