βρώματα
Englishman's Concordance
βρώματα (brōmata) — 5 Occurrences

Matthew 14:15 N-ANP
GRK: ἀγοράσωσιν ἑαυτοῖς βρώματα
NAS: and buy food for themselves.
KJV: and buy themselves victuals.
INT: they might buy for themselves food

Mark 7:19 N-ANP
GRK: πάντα τὰ βρώματα
NAS: ([Thus He] declared all foods clean.)
KJV: purging all meats?
INT: all the food

Luke 3:11 N-ANP
GRK: ὁ ἔχων βρώματα ὁμοίως ποιείτω
NAS: and he who has food is to do
KJV: he that hath meat, let him do
INT: he that has food likewise let him do

Luke 9:13 N-ANP
GRK: λαὸν τοῦτον βρώματα
NAS: we go and buy food for all these
KJV: should go and buy meat for all
INT: people this food

1 Corinthians 6:13 N-NNP
GRK: τὰ βρώματα τῇ κοιλίᾳ
NAS: Food is for the stomach
KJV: Meats for the belly, and
INT: the foods for the belly

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page