1033. βρῶμα (bróma)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 1033. βρῶμα (bróma) — 17 Occurrences

Matthew 14:15 N-ANP
GRK: ἀγοράσωσιν ἑαυτοῖς βρώματα
NAS: and buy food for themselves.
KJV: and buy themselves victuals.
INT: they might buy for themselves food

Mark 7:19 N-ANP
GRK: πάντα τὰ βρώματα
NAS: ([Thus He] declared all foods clean.)
KJV: purging all meats?
INT: all the food

Luke 3:11 N-ANP
GRK: ὁ ἔχων βρώματα ὁμοίως ποιείτω
NAS: and he who has food is to do
KJV: he that hath meat, let him do
INT: he that has food likewise let him do

Luke 9:13 N-ANP
GRK: λαὸν τοῦτον βρώματα
NAS: we go and buy food for all these
KJV: should go and buy meat for all
INT: people this food

John 4:34 N-NNS
GRK: Ἰησοῦς Ἐμὸν βρῶμά ἐστιν ἵνα
NAS: said to them, My food is to do
KJV: unto them, My meat is to
INT: Jesus my food is that

Romans 14:15 N-ANS
GRK: γὰρ διὰ βρῶμα ὁ ἀδελφός
NAS: because of food your brother
KJV: with [thy] meat, now
INT: indeed on account of food the brother

Romans 14:15 N-DNS
GRK: μὴ τῷ βρώματί σου ἐκεῖνον
NAS: Do not destroy with your food him for whom
KJV: him with thy meat, for whom
INT: Not with the food of you him

Romans 14:20 N-GNS
GRK: μὴ ἕνεκεν βρώματος κατάλυε τὸ
NAS: for the sake of food. All things
KJV: For meat destroy not
INT: Not for the sake of food destroy the

1 Corinthians 3:2 N-ANS
GRK: ἐπότισα οὐ βρῶμα οὔπω γὰρ
NAS: to drink, not solid food; for you were not yet
KJV: and not with meat: for hitherto
INT: I gave to drink not food not yet indeed

1 Corinthians 6:13 N-NNP
GRK: τὰ βρώματα τῇ κοιλίᾳ
NAS: Food is for the stomach
KJV: Meats for the belly, and
INT: the foods for the belly

1 Corinthians 6:13 N-DNP
GRK: κοιλία τοῖς βρώμασιν ὁ δὲ
NAS: and the stomach is for food, but God
KJV: and the belly for meats: but God
INT: belly the for foods but

1 Corinthians 8:8 N-NNS
GRK: βρῶμα δὲ ἡμᾶς
NAS: But food will not commend us to God;
KJV: But meat commendeth us
INT: food however us

1 Corinthians 8:13 N-NNS
GRK: διόπερ εἰ βρῶμα σκανδαλίζει τὸν
NAS: Therefore, if food causes my brother
KJV: Wherefore, if meat make my
INT: Therefore if food cause to stumble the

1 Corinthians 10:3 N-ANS
GRK: αὐτὸ πνευματικὸν βρῶμα ἔφαγον
NAS: the same spiritual food;
KJV: the same spiritual meat;
INT: same spiritual food ate

1 Timothy 4:3 N-GNP
GRK: γαμεῖν ἀπέχεσθαι βρωμάτων ἃ ὁ
NAS: [and advocate] abstaining from foods which
KJV: [and commanding] to abstain from meats, which
INT: to marry [bidding] to abstain from foods which

Hebrews 9:10 N-DNP
GRK: μόνον ἐπὶ βρώμασιν καὶ πόμασιν
NAS: since they [relate] only to food and drink
KJV: in meats and
INT: [consisting] only in foods and drinks

Hebrews 13:9 N-DNP
GRK: καρδίαν οὐ βρώμασιν ἐν οἷς
NAS: by grace, not by foods, through
KJV: not with meats, which have
INT: heart not foods in which

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page