δεσμῶν
Englishman's Concordance
δεσμῶν (desmōn) — 6 Occurrences

Acts 23:29 N-GMP
GRK: θανάτου ἢ δεσμῶν ἔχοντα ἔγκλημα
NAS: death or imprisonment.
KJV: of death or of bonds.
INT: of death or of chains having accusation

Acts 26:29 N-GMP
GRK: παρεκτὸς τῶν δεσμῶν τούτων
NAS: except for these chains.
KJV: except these bonds.
INT: except the chains these

Acts 26:31 N-GMP
GRK: θανάτου ἢ δεσμῶν ἄξιον τι
NAS: of death or imprisonment.
KJV: of death or of bonds.
INT: of death or of chains worthy anything

Colossians 4:18 N-GMP
GRK: μου τῶν δεσμῶν ἡ χάρις
NAS: Remember my imprisonment. Grace
KJV: Remember my bonds. Grace [be] with
INT: my chains Grace [be]

2 Timothy 2:9 N-GMP
GRK: κακοπαθῶ μέχρι δεσμῶν ὡς κακοῦργος
NAS: even to imprisonment as a criminal;
KJV: [even] unto bonds; but
INT: I suffer hardship unto chains as an evildoer

Hebrews 11:36 N-GMP
GRK: ἔτι δὲ δεσμῶν καὶ φυλακῆς
NAS: yes, also chains and imprisonment.
KJV: moreover of bonds and
INT: yes moreover of chains and of imprisonment

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page