δέσμιον
Englishman's Concordance
δέσμιον (desmion) — 5 Occurrences

Matthew 27:15 N-AMS
GRK: τῷ ὄχλῳ δέσμιον ὃν ἤθελον
NAS: [any] one prisoner whom
KJV: a prisoner, whom
INT: to the multitude prisoner whom they wished

Matthew 27:16 N-AMS
GRK: δὲ τότε δέσμιον ἐπίσημον λεγόμενον
NAS: a notorious prisoner, called
KJV: a notable prisoner, called
INT: moreover then a prisoner notable called

Mark 15:6 N-AMS
GRK: αὐτοῖς ἕνα δέσμιον ὃν παρῃτοῦντο
NAS: for them [any] one prisoner whom
KJV: one prisoner, whomsoever
INT: to them one prisoner whom they requested

Acts 25:27 N-AMS
GRK: δοκεῖ πέμποντα δέσμιον μὴ καὶ
NAS: to me in sending a prisoner, not to indicate
KJV: to send a prisoner, and
INT: it seems sending a prisoner not also

2 Timothy 1:8 N-AMS
GRK: ἐμὲ τὸν δέσμιον αὐτοῦ ἀλλὰ
NAS: or of me His prisoner, but join with [me] in suffering
KJV: his prisoner: but
INT: me the prisoner of him but

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page