1198. δέσμιος (desmios)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 1198. δέσμιος (desmios) — 17 Occurrences

Matthew 27:15 N-AMS
GRK: τῷ ὄχλῳ δέσμιον ὃν ἤθελον
NAS: [any] one prisoner whom
KJV: a prisoner, whom
INT: to the multitude prisoner whom they wished

Matthew 27:16 N-AMS
GRK: δὲ τότε δέσμιον ἐπίσημον λεγόμενον
NAS: a notorious prisoner, called
KJV: a notable prisoner, called
INT: moreover then a prisoner notable called

Mark 15:6 N-AMS
GRK: αὐτοῖς ἕνα δέσμιον ὃν παρῃτοῦντο
NAS: for them [any] one prisoner whom
KJV: one prisoner, whomsoever
INT: to them one prisoner whom they requested

Acts 16:25 N-NMP
GRK: αὐτῶν οἱ δέσμιοι
NAS: to God, and the prisoners were listening
KJV: and the prisoners heard
INT: them the prisoners

Acts 16:27 N-AMP
GRK: ἐκπεφευγέναι τοὺς δεσμίους
NAS: supposing that the prisoners had escaped.
KJV: supposing that the prisoners had been fled.
INT: had escaped the prisoners

Acts 23:18 N-NMS
GRK: φησιν Ὁ δέσμιος Παῦλος προσκαλεσάμενός
NAS: Paul the prisoner called
KJV: said, Paul the prisoner called me
INT: says The prisoner Paul having called to [him]

Acts 25:14 N-NMS
GRK: ὑπὸ Φήλικος δέσμιος
NAS: who was left as a prisoner by Felix;
KJV: man left in bonds by Felix:
INT: by Felix a prisoner

Acts 25:27 N-AMS
GRK: δοκεῖ πέμποντα δέσμιον μὴ καὶ
NAS: to me in sending a prisoner, not to indicate
KJV: to send a prisoner, and
INT: it seems sending a prisoner not also

Acts 28:16 Noun-AMP
GRK: παρέδωκεν τοὺς δεσμίους τῷ στρατοπεδάρχῃ
KJV: delivered the prisoners to the captain of the guard:
INT: delivered the prisoners to the captain of the guard

Acts 28:17 N-NMS
GRK: τοῖς πατρῴοις δέσμιος ἐξ Ἰεροσολύμων
NAS: yet I was delivered as a prisoner from Jerusalem
KJV: yet was I delivered prisoner from
INT: of our fathers a prisoner from Jerusalem

Ephesians 3:1 N-NMS
GRK: Παῦλος ὁ δέσμιος τοῦ χριστοῦ
NAS: I, Paul, the prisoner of Christ
KJV: I Paul, the prisoner of Jesus Christ
INT: Paul the prisoner of Christ

Ephesians 4:1 N-NMS
GRK: ἐγὼ ὁ δέσμιος ἐν κυρίῳ
NAS: Therefore I, the prisoner of the Lord,
KJV: I therefore, the prisoner of the Lord,
INT: I the prisoner in [the] Lord

2 Timothy 1:8 N-AMS
GRK: ἐμὲ τὸν δέσμιον αὐτοῦ ἀλλὰ
NAS: or of me His prisoner, but join with [me] in suffering
KJV: his prisoner: but
INT: me the prisoner of him but

Philemon 1:1 N-NMS
GRK: ΠΑΥΛΟΣ δέσμιος Χριστοῦ Ἰησοῦ
NAS: Paul, a prisoner of Christ Jesus,
KJV: Paul, a prisoner of Jesus Christ,
INT: Paul prisoner of Christ Jesus

Philemon 1:9 N-NMS
GRK: δὲ καὶ δέσμιος Χριστοῦ Ἰησοῦ
NAS: also a prisoner of Christ
KJV: now also a prisoner of Jesus Christ.
INT: moreover also prisoner of Christ Jesus

Hebrews 10:34 N-DMP
GRK: γὰρ τοῖς δεσμίοις συνεπαθήσατε καὶ
NAS: For you showed sympathy to the prisoners and accepted
INT: indeed to the prisoners you sympathized and

Hebrews 13:3 N-GMP
GRK: μιμνήσκεσθε τῶν δεσμίων ὡς συνδεδεμένοι
NAS: Remember the prisoners, as though
KJV: Remember them that are in bonds, as
INT: Be mindful of prisoners as bound with [them]

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page