δέσμιος
Englishman's Concordance
δέσμιος (desmios) — 7 Occurrences

Acts 23:18 N-NMS
GRK: φησιν Ὁ δέσμιος Παῦλος προσκαλεσάμενός
NAS: Paul the prisoner called
KJV: said, Paul the prisoner called me
INT: says The prisoner Paul having called to [him]

Acts 25:14 N-NMS
GRK: ὑπὸ Φήλικος δέσμιος
NAS: who was left as a prisoner by Felix;
KJV: man left in bonds by Felix:
INT: by Felix a prisoner

Acts 28:17 N-NMS
GRK: τοῖς πατρῴοις δέσμιος ἐξ Ἰεροσολύμων
NAS: yet I was delivered as a prisoner from Jerusalem
KJV: yet was I delivered prisoner from
INT: of our fathers a prisoner from Jerusalem

Ephesians 3:1 N-NMS
GRK: Παῦλος ὁ δέσμιος τοῦ χριστοῦ
NAS: I, Paul, the prisoner of Christ
KJV: I Paul, the prisoner of Jesus Christ
INT: Paul the prisoner of Christ

Ephesians 4:1 N-NMS
GRK: ἐγὼ ὁ δέσμιος ἐν κυρίῳ
NAS: Therefore I, the prisoner of the Lord,
KJV: I therefore, the prisoner of the Lord,
INT: I the prisoner in [the] Lord

Philemon 1:1 N-NMS
GRK: ΠΑΥΛΟΣ δέσμιος Χριστοῦ Ἰησοῦ
NAS: Paul, a prisoner of Christ Jesus,
KJV: Paul, a prisoner of Jesus Christ,
INT: Paul prisoner of Christ Jesus

Philemon 1:9 N-NMS
GRK: δὲ καὶ δέσμιος Χριστοῦ Ἰησοῦ
NAS: also a prisoner of Christ
KJV: now also a prisoner of Jesus Christ.
INT: moreover also prisoner of Christ Jesus

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page