διερχόμενος
Englishman's Concordance
διερχόμενος (dierchomenos) — 3 Occurrences

Acts 8:40 V-PPM/P-NMS
GRK: Ἄζωτον καὶ διερχόμενος εὐηγγελίζετο τὰς
NAS: himself at Azotus, and as he passed through he kept preaching the gospel
KJV: and passing through he preached
INT: Azotus and passing through he proclaimed the gospel to the

Acts 17:23 V-PPM/P-NMS
GRK: διερχόμενος γὰρ καὶ
NAS: For while I was passing through and examining
KJV: For as I passed by, and beheld
INT: passing through indeed and

Acts 18:23 V-PPM/P-NMS
GRK: τινὰ ἐξῆλθεν διερχόμενος καθεξῆς τὴν
NAS: [there], he left and passed successively
KJV: [there], he departed, and went over [all] the country
INT: some he went forth passing through in order the

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page