δοξαζόμενος
Englishman's Concordance
δοξαζόμενος (doxazomenos) — 1 Occurrence

Luke 4:15 V-PPM/P-NMS
GRK: συναγωγαῖς αὐτῶν δοξαζόμενος ὑπὸ πάντων
NAS: in their synagogues and was praised by all.
KJV: synagogues, being glorified of
INT: synagogues of them being glorified by all

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page