ἐδόξαζον
Englishman's Concordance
ἐδόξαζον (edoxazon) — 6 Occurrences

Luke 5:26 V-IIA-3P
GRK: ἅπαντας καὶ ἐδόξαζον τὸν θεόν
NAS: with astonishment and [began] glorifying God;
KJV: amazed, and they glorified God, and
INT: all and they glorified God

Luke 7:16 V-IIA-3P
GRK: πάντας καὶ ἐδόξαζον τὸν θεὸν
NAS: them all, and they [began] glorifying God,
KJV: and they glorified God,
INT: all and they glorified God

Acts 4:21 V-IIA-3P
GRK: ὅτι πάντες ἐδόξαζον τὸν θεὸν
NAS: they were all glorifying God
KJV: for all [men] glorified God for
INT: because all were glorifying God

Acts 13:48 V-IIA-3P
GRK: ἔχαιρον καὶ ἐδόξαζον τὸν λόγον
NAS: this, they [began] rejoicing and glorifying the word
KJV: and glorified the word
INT: rejoiced and glorified the word

Acts 21:20 V-IIA-3P
GRK: δὲ ἀκούσαντες ἐδόξαζον τὸν θεόν
NAS: And when they heard it they [began] glorifying God;
KJV: when they heard [it], they glorified the Lord,
INT: moreover having heard glorified God

Galatians 1:24 V-IIA-3P
GRK: καὶ ἐδόξαζον ἐν ἐμοὶ
NAS: And they were glorifying God because
KJV: And they glorified God in
INT: and they were glorifying in me

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page