ἐδοξάσθη
Englishman's Concordance
ἐδοξάσθη (edoxasthē) — 6 Occurrences

John 7:39 V-AIP-3S
GRK: Ἰησοῦς οὐδέπω ἐδοξάσθη
NAS: Jesus was not yet glorified.
KJV: was not yet glorified.)
INT: Jesus not yet was glorified

John 12:16 V-AIP-3S
GRK: ἀλλ' ὅτε ἐδοξάσθη Ἰησοῦς τότε
NAS: Jesus was glorified, then
KJV: Jesus was glorified, then
INT: but when was glorified Jesus then

John 13:31 V-AIP-3S
GRK: Ἰησοῦς Νῦν ἐδοξάσθη ὁ υἱὸς
NAS: of Man glorified, and God
KJV: the Son of man glorified, and God
INT: Jesus Now has been glorified the Son

John 13:31 V-AIP-3S
GRK: ὁ θεὸς ἐδοξάσθη ἐν αὐτῷ
NAS: and God is glorified in Him;
KJV: and God is glorified in him.
INT: God has been glorified in him

John 13:32 V-AIP-3S
GRK: ὁ θεὸς ἐδοξάσθη ἐν αὐτῷ
INT: God Is glorified in him

John 15:8 V-AIP-3S
GRK: ἐν τούτῳ ἐδοξάσθη ὁ πατήρ
NAS: My Father is glorified by this,
KJV: my Father glorified, that ye bear
INT: In this is glorified the Father

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page