δεδουλεύκαμεν
Englishman's Concordance
δεδουλεύκαμεν (dedouleukamen) — 1 Occurrence

John 8:33 V-RIA-1P
GRK: καὶ οὐδενὶ δεδουλεύκαμεν πώποτε πῶς
NAS: yet been enslaved to anyone;
KJV: were never in bondage to any man: how
INT: and to no one have been under bondage ever how

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page