δουλευέτωσαν
Englishman's Concordance
δουλευέτωσαν (douleuetōsan) — 1 Occurrence

1 Timothy 6:2 V-PMA-3P
GRK: ἀλλὰ μᾶλλον δουλευέτωσαν ὅτι πιστοί
NAS: they are brethren, but must serve them all the more,
KJV: rather do [them] service, because
INT: but rather let them serve [them] because believing [ones]

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page