δουλεύοντες
Englishman's Concordance
δουλεύοντες (douleuontes) — 3 Occurrences

Romans 12:11 V-PPA-NMP
GRK: τῷ κυρίῳ δουλεύοντες
NAS: fervent in spirit, serving the Lord;
KJV: fervent in spirit; serving the Lord;
INT: [the] Lord serve

Ephesians 6:7 V-PPA-NMP
GRK: μετ' εὐνοίας δουλεύοντες ὡς τῷ
NAS: With good will render service, as to the Lord,
KJV: good will doing service, as to the Lord,
INT: with good will doing service as to the

Titus 3:3 V-PPA-NMP
GRK: ἀπειθεῖς πλανώμενοι δουλεύοντες ἐπιθυμίαις καὶ
NAS: deceived, enslaved to various
KJV: deceived, serving divers
INT: disobedient led astray serving lusts and

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page