δουλεύειν
Englishman's Concordance
δουλεύειν (douleuein) — 8 Occurrences

Matthew 6:24 V-PNA
GRK: δυσὶ κυρίοις δουλεύειν ἢ γὰρ
NAS: No one can serve two masters;
KJV: No man can serve two masters:
INT: two masters to serve either indeed

Matthew 6:24 V-PNA
GRK: δύνασθε θεῷ δουλεύειν καὶ μαμωνᾷ
NAS: You cannot serve God
KJV: the other. Ye cannot serve God and
INT: You are able God to serve and money

Luke 16:13 V-PNA
GRK: δυσὶ κυρίοις δουλεύειν ἢ γὰρ
NAS: servant can serve two masters;
KJV: servant can serve two masters:
INT: two masters to serve either indeed

Luke 16:13 V-PNA
GRK: δύνασθε θεῷ δουλεύειν καὶ μαμωνᾷ
NAS: You cannot serve God
KJV: the other. Ye cannot serve God and
INT: you are able God to serve and money

Romans 6:6 V-PNA
GRK: τοῦ μηκέτι δουλεύειν ἡμᾶς τῇ
NAS: with, so that we would no longer be slaves to sin;
KJV: should not serve sin.
INT: that no longer be enslaved we

Romans 7:6 V-PNA
GRK: κατειχόμεθα ὥστε δουλεύειν ἡμᾶς ἐν
NAS: so that we serve in newness
KJV: that we should serve in newness
INT: we were held so that should serve we in

Galatians 4:9 V-ANA
GRK: πάλιν ἄνωθεν δουλεύειν θέλετε
NAS: you desire to be enslaved all over
KJV: ye desire again to be in bondage?
INT: again anew to be in bondage you desire

1 Thessalonians 1:9 V-PNA
GRK: τῶν εἰδώλων δουλεύειν θεῷ ζῶντι
NAS: from idols to serve a living
KJV: from idols to serve the living and
INT: idols to serve [the] God living

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page