ἐδουλεύσατε
Englishman's Concordance
ἐδουλεύσατε (edouleusate) — 1 Occurrence

Galatians 4:8 V-AIA-2P
GRK: εἰδότες θεὸν ἐδουλεύσατε τοῖς φύσει
NAS: God, you were slaves to those
KJV: God, ye did service unto them which by nature
INT: knowing God you were in bondage to those who by nature

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page