δούλοις
Englishman's Concordance
δούλοις (doulois) — 7 Occurrences

Matthew 22:8 N-DMP
GRK: λέγει τοῖς δούλοις αὐτοῦ Ὁ
NAS: he said to his slaves, 'The wedding
KJV: saith he to his servants, The wedding
INT: he says to servants of him

Mark 13:34 N-DMP
GRK: δοὺς τοῖς δούλοις αὐτοῦ τὴν
NAS: and putting his slaves in charge,
KJV: to his servants, and
INT: having given the servants of him the

Acts 4:29 N-DMP
GRK: δὸς τοῖς δούλοις σου μετὰ
NAS: and grant that Your bond-servants may speak
KJV: grant unto thy servants, that with all
INT: grant to the servants of you with

Colossians 4:1 N-DMP
GRK: ἰσότητα τοῖς δούλοις παρέχεσθε εἰδότες
NAS: grant to your slaves justice
KJV: give unto [your] servants that which is just
INT: [is] equal to the slaves give knowing

Revelation 1:1 N-DMP
GRK: δεῖξαι τοῖς δούλοις αὐτοῦ ἃ
NAS: Him to show to His bond-servants, the things which
KJV: unto his servants things which
INT: to show to the servants of him what things

Revelation 11:18 N-DMP
GRK: μισθὸν τοῖς δούλοις σου τοῖς
NAS: and [the time] to reward Your bond-servants the prophets
KJV: unto thy servants the prophets,
INT: reward to the servants of you the

Revelation 22:6 N-DMP
GRK: δεῖξαι τοῖς δούλοις αὐτοῦ ἃ
NAS: to show to His bond-servants the things which
KJV: unto his servants the things which
INT: to show the servants of him the things which

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page