δούλους
Englishman's Concordance
δούλους (doulous) — 19 Occurrences

Matthew 21:34 N-AMP
GRK: ἀπέστειλεν τοὺς δούλους αὐτοῦ πρὸς
NAS: he sent his slaves to the vine-growers
KJV: his servants to
INT: he sent the servants of him to

Matthew 21:35 N-AMP
GRK: γεωργοὶ τοὺς δούλους αὐτοῦ ὃν
NAS: took his slaves and beat
KJV: took his servants, and beat one,
INT: tenants the servants of him one

Matthew 21:36 N-AMP
GRK: ἀπέστειλεν ἄλλους δούλους πλείονας τῶν
NAS: another group of slaves larger
KJV: other servants more
INT: he sent other servants more than the

Matthew 22:3 N-AMP
GRK: ἀπέστειλεν τοὺς δούλους αὐτοῦ καλέσαι
NAS: And he sent out his slaves to call
KJV: his servants to call
INT: sent those servants of him to call

Matthew 22:4 N-AMP
GRK: ἀπέστειλεν ἄλλους δούλους λέγων Εἴπατε
NAS: out other slaves saying, 'Tell
KJV: other servants, saying,
INT: he sent other servants saying Say

Matthew 22:6 N-AMP
GRK: κρατήσαντες τοὺς δούλους αὐτοῦ ὕβρισαν
NAS: seized his slaves and mistreated
KJV: his servants, and entreated [them] spitefully,
INT: having laid hold of the servants of him mistreated

Matthew 25:14 N-AMP
GRK: τοὺς ἰδίους δούλους καὶ παρέδωκεν
NAS: his own slaves and entrusted
KJV: his own servants, and
INT: the own servants and delivered

Luke 15:22 N-AMP
GRK: πρὸς τοὺς δούλους αὐτοῦ Ταχὺ
NAS: said to his slaves, 'Quickly
KJV: to his servants, Bring forth the best
INT: to the servants of him quickly

Luke 19:13 N-AMP
GRK: δὲ δέκα δούλους ἑαυτοῦ ἔδωκεν
NAS: ten of his slaves, and gave
KJV: his ten servants, and delivered them
INT: moreover ten servants of himself he gave

Luke 19:15 N-AMP
GRK: αὐτῷ τοὺς δούλους τούτους οἷς
NAS: that these slaves, to whom
KJV: these servants to be called
INT: to him the servants these to whom

John 15:15 N-AMP
GRK: λέγω ὑμᾶς δούλους ὅτι ὁ
NAS: do I call you slaves, for the slave
KJV: you not servants; for the servant
INT: I call you servants for the

Acts 2:18 N-AMP
GRK: ἐπὶ τοὺς δούλους μου καὶ
NAS: EVEN ON MY BONDSLAVES, BOTH MEN AND WOMEN, I WILL IN THOSE
KJV: on my servants and on
INT: upon the servants of me and

Romans 6:16 N-AMP
GRK: παριστάνετε ἑαυτοὺς δούλους εἰς ὑπακοήν
NAS: to someone [as] slaves for obedience,
KJV: ye yield yourselves servants to obey,
INT: you yield yourselves servants for obedience

2 Corinthians 4:5 N-AMP
GRK: ἑαυτοὺς δὲ δούλους ὑμῶν διὰ
NAS: and ourselves as your bond-servants for Jesus'
KJV: ourselves your servants for Jesus'
INT: ourselves moreover servants of you for the sake of

Titus 2:9 N-AMP
GRK: δούλους ἰδίοις δεσπόταις
NAS: [Urge] bondslaves to be subject
KJV: [Exhort] servants to be obedient
INT: Servants to their own masters

Revelation 2:20 N-AMP
GRK: τοὺς ἐμοὺς δούλους πορνεῦσαι καὶ
NAS: and leads My bond-servants astray
KJV: my servants to commit fornication,
INT: my servants to commit sexual immorality and

Revelation 7:3 N-AMP
GRK: σφραγίσωμεν τοὺς δούλους τοῦ θεοῦ
NAS: we have sealed the bond-servants of our God
KJV: we have sealed the servants of our
INT: we seal the servants of the God

Revelation 10:7 N-AMP
GRK: τοὺς ἑαυτοῦ δούλους τοὺς προφήτας
NAS: as He preached to His servants the prophets.
KJV: to his servants the prophets.
INT: the of himself servants the prophets

Revelation 13:16 N-AMP
GRK: καὶ τοὺς δούλους ἵνα δῶσιν
NAS: and the free men and the slaves, to be given
KJV: free and bond, to receive
INT: and the servants that it should give

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page