δοῦλον
Englishman's Concordance
δοῦλον (doulon) — 18 Occurrences

Matthew 25:30 N-AMS
GRK: τὸν ἀχρεῖον δοῦλον ἐκβάλετε εἰς
NAS: out the worthless slave into the outer
KJV: the unprofitable servant into
INT: the worthless servant cast you out into

Matthew 26:51 N-AMS
GRK: πατάξας τὸν δοῦλον τοῦ ἀρχιερέως
NAS: and struck the slave of the high priest
KJV: struck a servant of the high priest's,
INT: having struck the servant of the high priest

Mark 12:2 N-AMS
GRK: τῷ καιρῷ δοῦλον ἵνα παρὰ
NAS: he sent a slave to the vine-growers,
KJV: the husbandmen a servant, that
INT: at the season a servant that from

Mark 12:4 N-AMS
GRK: αὐτοὺς ἄλλον δοῦλον κἀκεῖνον ἐκεφαλίωσαν
NAS: them another slave, and they wounded him in the head,
KJV: another servant; and at him
INT: them another servant and him they struck on the head

Mark 14:47 N-AMS
GRK: ἔπαισεν τὸν δοῦλον τοῦ ἀρχιερέως
NAS: and struck the slave of the high priest
KJV: and smote a servant of the high priest,
INT: struck the servant of the high priest

Luke 2:29 N-AMS
GRK: ἀπολύεις τὸν δοῦλόν σου δέσποτα
NAS: You are releasing Your bond-servant to depart
KJV: lettest thou thy servant depart in
INT: you let depart the servant of you Master

Luke 7:3 N-AMS
GRK: διασώσῃ τὸν δοῦλον αὐτοῦ
NAS: and save the life of his slave.
KJV: and heal his servant.
INT: he might cure the servant of him

Luke 7:10 N-AMS
GRK: εὗρον τὸν δοῦλον ὑγιαίνοντα
NAS: they found the slave in good health.
KJV: found the servant whole
INT: found the servant in good health

Luke 14:17 N-AMS
GRK: ἀπέστειλεν τὸν δοῦλον αὐτοῦ τῇ
NAS: hour he sent his slave to say to those
KJV: sent his servant at supper time
INT: he sent the servant of him at the

Luke 14:23 N-AMS
GRK: πρὸς τὸν δοῦλον Ἔξελθε εἰς
NAS: said to the slave, 'Go
KJV: said unto the servant, Go out into
INT: to the servant Go out into

Luke 17:7 N-AMS
GRK: ἐξ ὑμῶν δοῦλον ἔχων ἀροτριῶντα
NAS: of you, having a slave plowing
KJV: you, having a servant plowing or
INT: of you a servant having plowing

Luke 20:10 N-AMS
GRK: τοὺς γεωργοὺς δοῦλον ἵνα ἀπὸ
NAS: he sent a slave to the vine-growers,
KJV: he sent a servant to
INT: the tenants a servant that from

Luke 20:11 N-AMS
GRK: ἕτερον πέμψαι δοῦλον οἱ δὲ
NAS: another slave; and they beat
KJV: he sent another servant: and they beat
INT: another to send servant but

Luke 22:50 N-AMS
GRK: ἀρχιερέως τὸν δοῦλον καὶ ἀφεῖλεν
NAS: of them struck the slave of the high priest
KJV: smote the servant of the high priest,
INT: high priest the servant and cut off

John 18:10 N-AMS
GRK: τοῦ ἀρχιερέως δοῦλον καὶ ἀπέκοψεν
NAS: the high priest's slave, and cut off
KJV: the high priest's servant, and
INT: of the high priest servant and cut off

2 Timothy 2:24 N-AMS
GRK: δοῦλον δὲ κυρίου
NAS: The Lord's bond-servant must
KJV: And the servant of the Lord must
INT: a bond-servant moreover of [the] Lord

Philemon 1:16 N-AMS
GRK: οὐκέτι ὡς δοῦλον ἀλλ' ὑπὲρ
NAS: no longer as a slave, but more than
KJV: Not now as a servant, but above
INT: no longer as a slave but above

Philemon 1:16 N-AMS
GRK: ἀλλ' ὑπὲρ δοῦλον ἀδελφὸν ἀγαπητόν
NAS: but more than a slave, a beloved
KJV: above a servant, a brother
INT: but above a slave a brother beloved

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page