δεδοξασμένον
Englishman's Concordance
δεδοξασμένον (dedoxasmenon) — 1 Occurrence

2 Corinthians 3:10 V-RPM/P-NNS
GRK: δεδόξασται τὸ δεδοξασμένον ἐν τούτῳ
NAS: what had glory, in this
KJV: had no glory in
INT: has been made glorious that which having been made glorious in this

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page