δόξαν
Englishman's Concordance
δόξαν (doxan) — 58 Occurrences

Matthew 4:8 N-AFS
GRK: καὶ τὴν δόξαν αὐτῶν
NAS: of the world and their glory;
KJV: of the world, and the glory of them;
INT: and the glory of them

Luke 2:32 N-AFS
GRK: ἐθνῶν καὶ δόξαν λαοῦ σου
NAS: TO THE GENTILES, And the glory of Your people
KJV: and the glory of thy
INT: of [the] Gentiles and glory to [the] people of you

Luke 4:6 N-AFS
GRK: καὶ τὴν δόξαν αὐτῶν ὅτι
NAS: domain and its glory; for it has been handed over
KJV: thee, and the glory of them: for
INT: and the glory of them for

Luke 9:32 N-AFS
GRK: εἶδον τὴν δόξαν αὐτοῦ καὶ
NAS: they saw His glory and the two
KJV: they saw his glory, and the two
INT: they saw the glory of him and

Luke 17:18 N-AFS
GRK: ὑποστρέψαντες δοῦναι δόξαν τῷ θεῷ
NAS: to give glory to God,
KJV: to give glory to God,
INT: [any] having returned to give glory to God

Luke 24:26 N-AFS
GRK: εἰς τὴν δόξαν αὐτοῦ
NAS: and to enter into His glory?
KJV: into his glory?
INT: into the glory of him

John 1:14 N-AFS
GRK: ἐθεασάμεθα τὴν δόξαν αὐτοῦ δόξαν
NAS: us, and we saw His glory, glory
KJV: we beheld his glory, the glory as
INT: we discerned the glory of him a glory

John 1:14 N-AFS
GRK: δόξαν αὐτοῦ δόξαν ὡς μονογενοῦς
NAS: His glory, glory as of the only begotten
KJV: glory, the glory as
INT: glory of him a glory as of an only only-begotten

John 2:11 N-AFS
GRK: ἐφανέρωσεν τὴν δόξαν αὐτοῦ καὶ
NAS: and manifested His glory, and His disciples
KJV: manifested forth his glory; and his
INT: revealed the glory of him and

John 5:41 N-AFS
GRK: Δόξαν παρὰ ἀνθρώπων
NAS: I do not receive glory from men;
KJV: I receive not honour from men.
INT: Glory from men

John 5:44 N-AFS
GRK: ὑμεῖς πιστεῦσαι δόξαν παρὰ ἀλλήλων
NAS: when you receive glory from one another
KJV: which receive honour one of another,
INT: you to believe glory from one another

John 5:44 N-AFS
GRK: καὶ τὴν δόξαν τὴν παρὰ
NAS: and you do not seek the glory that is from the [one and] only
KJV: not the honour that [cometh] from
INT: and the glory which [is] from

John 7:18 N-AFS
GRK: λαλῶν τὴν δόξαν τὴν ἰδίαν
NAS: his own glory; but He who is seeking
KJV: his own glory: but
INT: speaks the glory the own

John 7:18 N-AFS
GRK: ζητῶν τὴν δόξαν τοῦ πέμψαντος
NAS: but He who is seeking the glory of the One who sent
KJV: he that seeketh his glory that sent
INT: seeks the glory of the [one] having sent

John 8:50 N-AFS
GRK: ζητῶ τὴν δόξαν μου ἔστιν
NAS: But I do not seek My glory; there is One who seeks
KJV: mine own glory: there is
INT: seek the glory of me there is

John 9:24 N-AFS
GRK: αὐτῷ Δὸς δόξαν τῷ θεῷ
NAS: to him, Give glory to God;
KJV: Give God the praise: we know
INT: to him Give glory to God

John 11:40 N-AFS
GRK: ὄψῃ τὴν δόξαν τοῦ θεοῦ
NAS: you will see the glory of God?
KJV: thou shouldest see the glory of God?
INT: you will see the glory of God

John 12:41 N-AFS
GRK: εἶδεν τὴν δόξαν αὐτοῦ καὶ
NAS: he saw His glory, and he spoke
KJV: he saw his glory, and spake
INT: he saw the glory of him and

John 12:43 N-AFS
GRK: γὰρ τὴν δόξαν τῶν ἀνθρώπων
NAS: for they loved the approval of men
KJV: For they loved the praise of men more
INT: indeed the glory of men

John 12:43 N-AFS
GRK: ἤπερ τὴν δόξαν τοῦ θεοῦ
NAS: rather than the approval of God.
KJV: more than the praise of God.
INT: than the glory of God

John 17:22 N-AFS
GRK: κἀγὼ τὴν δόξαν ἣν δέδωκάς
NAS: The glory which You have given
KJV: And the glory which thou gavest
INT: and I the glory which you have given

John 17:24 N-AFS
GRK: θεωρῶσιν τὴν δόξαν τὴν ἐμὴν
NAS: that they may see My glory which
KJV: my glory, which
INT: they might behold glory my

Acts 7:55 N-AFS
GRK: οὐρανὸν εἶδεν δόξαν θεοῦ καὶ
NAS: and saw the glory of God,
KJV: heaven, and saw the glory of God, and
INT: heaven he saw [the] glory of God and

Acts 12:23 N-AFS
GRK: ἔδωκεν τὴν δόξαν τῷ θεῷ
NAS: God the glory, and he was eaten by worms
KJV: not God the glory: and he was
INT: he gave the glory to God

Romans 1:23 N-AFS
GRK: ἤλλαξαν τὴν δόξαν τοῦ ἀφθάρτου
NAS: and exchanged the glory of the incorruptible
KJV: changed the glory of the uncorruptible
INT: changed the glory of the immortal

Romans 2:7 N-AFS
GRK: ἔργου ἀγαθοῦ δόξαν καὶ τιμὴν
NAS: seek for glory and honor
KJV: doing seek for glory and honour
INT: in work good glory and honor

Romans 3:7 N-AFS
GRK: εἰς τὴν δόξαν αὐτοῦ τί
NAS: abounded to His glory, why
KJV: unto his glory; why yet
INT: to the glory of him why

Romans 4:20 N-AFS
GRK: πίστει δοὺς δόξαν τῷ θεῷ
NAS: in faith, giving glory to God,
KJV: in faith, giving glory to God;
INT: in faith having given glory to God

Romans 8:18 N-AFS
GRK: τὴν μέλλουσαν δόξαν ἀποκαλυφθῆναι εἰς
NAS: are not worthy to be compared with the glory that is to be revealed
KJV: [to be compared] with the glory which shall
INT: the about glory to be revealed to

Romans 9:23 N-AFS
GRK: προητοίμασεν εἰς δόξαν
NAS: He prepared beforehand for glory,
KJV: he had afore prepared unto glory,
INT: he before prepared for glory

Romans 15:7 N-AFS
GRK: ὑμᾶς εἰς δόξαν τοῦ θεοῦ
NAS: also accepted us to the glory of God.
KJV: us to the glory of God.
INT: you to [the] glory of God

1 Corinthians 2:7 N-AFS
GRK: αἰώνων εἰς δόξαν ἡμῶν
NAS: before the ages to our glory;
KJV: unto our glory:
INT: ages for glory of us

1 Corinthians 10:31 N-AFS
GRK: πάντα εἰς δόξαν θεοῦ ποιεῖτε
NAS: do all to the glory of God.
KJV: all to the glory of God.
INT: all things to the glory of God do

2 Corinthians 1:20 N-AFS
GRK: θεῷ πρὸς δόξαν δι' ἡμῶν
NAS: Him is our Amen to the glory of God
KJV: Amen, unto the glory of God by
INT: to God for glory by us

2 Corinthians 3:7 N-AFS
GRK: διὰ τὴν δόξαν τοῦ προσώπου
NAS: because of the glory of his face,
INT: on account of the glory of the face

2 Corinthians 3:18 N-AFS
GRK: προσώπῳ τὴν δόξαν Κυρίου κατοπτριζόμενοι
NAS: beholding as in a mirror the glory of the Lord,
KJV: beholding as in a glass the glory of the Lord,
INT: face the glory of [the] Lord beholding as in a mirror [to]

2 Corinthians 3:18 N-AFS
GRK: δόξης εἰς δόξαν καθάπερ ἀπὸ
NAS: from glory to glory, just
KJV: glory to glory, [even] as by
INT: glory to glory even as from

2 Corinthians 4:15 N-AFS
GRK: εἰς τὴν δόξαν τοῦ θεοῦ
NAS: to abound to the glory of God.
KJV: redound to the glory of God.
INT: to the glory of God

2 Corinthians 8:19 N-AFS
GRK: τοῦ κυρίου δόξαν καὶ προθυμίαν
NAS: which is being administered by us for the glory of the Lord
KJV: us to the glory of the same Lord,
INT: of the Lord glory and [a witness of] readiness

Philippians 1:11 N-AFS
GRK: Χριστοῦ εἰς δόξαν καὶ ἔπαινον
NAS: Christ, to the glory and praise
KJV: Christ, unto the glory and praise
INT: Christ to [the] glory and praise

Philippians 2:11 N-AFS
GRK: ΧΡΙΣΤΟΣ εἰς δόξαν θεοῦ πατρός
NAS: is Lord, to the glory of God
KJV: to the glory of God
INT: Christ to [the] glory of God [the] Father

1 Thessalonians 2:6 N-AFS
GRK: ἐξ ἀνθρώπων δόξαν οὔτε ἀφ'
NAS: nor did we seek glory from men, either
KJV: men sought we glory, neither of
INT: from men glory neither from

1 Thessalonians 2:12 N-AFS
GRK: βασιλείαν καὶ δόξαν
NAS: you into His own kingdom and glory.
KJV: kingdom and glory.
INT: kingdom and glory

Hebrews 2:10 N-AFS
GRK: υἱοὺς εἰς δόξαν ἀγαγόντα τὸν
NAS: sons to glory, to perfect
KJV: sons unto glory, to make the captain
INT: sons to glory having brought the

1 Peter 1:7 N-AFS
GRK: ἔπαινον καὶ δόξαν καὶ τιμὴν
NAS: in praise and glory and honor
KJV: honour and glory at the appearing
INT: praise and glory and honor

1 Peter 1:21 N-AFS
GRK: νεκρῶν καὶ δόξαν αὐτῷ δόντα
NAS: and gave Him glory, so
KJV: gave him glory; that your
INT: [the] dead and glory to him having given

1 Peter 5:10 N-AFS
GRK: αἰώνιον αὐτοῦ δόξαν ἐν Χριστῷ
NAS: you to His eternal glory in Christ,
KJV: his eternal glory by Christ
INT: eternal of him glory in Christ

2 Peter 1:17 N-AFS
GRK: τιμὴν καὶ δόξαν φωνῆς ἐνεχθείσης
NAS: honor and glory from God
KJV: honour and glory, when there came such
INT: honor and glory a voice having been brought

Revelation 4:9 N-AFS
GRK: τὰ ζῷα δόξαν καὶ τιμὴν
NAS: give glory and honor
KJV: those beasts give glory and honour
INT: the living creatures glory and honor

Revelation 4:11 N-AFS
GRK: λαβεῖν τὴν δόξαν καὶ τὴν
NAS: to receive glory and honor
KJV: O Lord, to receive glory and honour
INT: to receive glory and

Revelation 5:12 N-AFS
GRK: τιμὴν καὶ δόξαν καὶ εὐλογίαν
NAS: and honor and glory and blessing.
KJV: honour, and glory, and blessing.
INT: honor and glory and blessing

Revelation 11:13 N-AFS
GRK: καὶ ἔδωκαν δόξαν τῷ θεῷ
NAS: and gave glory to the God
KJV: and gave glory to the God of heaven.
INT: and gave glory to the God

Revelation 14:7 N-AFS
GRK: δότε αὐτῷ δόξαν ὅτι ἦλθεν
NAS: and give Him glory, because
KJV: and give glory to him; for
INT: give to him glory because is come

Revelation 16:9 N-AFS
GRK: δοῦναι αὐτῷ δόξαν
NAS: so as to give Him glory.
KJV: to give him glory.
INT: to give him glory

Revelation 19:7 N-AFS
GRK: δώσωμεν τὴν δόξαν αὐτῷ ὅτι
NAS: and give the glory to Him, for the marriage
KJV: and give honour to him: for
INT: should give the glory to him for

Revelation 21:11 N-AFS
GRK: ἔχουσαν τὴν δόξαν τοῦ θεοῦ
NAS: having the glory of God.
KJV: Having the glory of God: and
INT: having the glory of God

Revelation 21:24 N-AFS
GRK: φέρουσιν τὴν δόξαν αὐτῶν εἰς
NAS: will bring their glory into it.
KJV: do bring their glory and honour
INT: bring the glory of them unto

Revelation 21:26 N-AFS
GRK: οἴσουσιν τὴν δόξαν καὶ τὴν
NAS: and they will bring the glory and the honor
KJV: they shall bring the glory and
INT: they will bring the glory and the

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page